ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม.ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (โป๊ะเหล็ก) จำนวน 2 แห่ง ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 31 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2457 5986 ในวันและเวลาราชการ

2. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ประมูลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2644 0009 ต่อ 212 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจ้าง จ้างเหมาบริการงานซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบประจำศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1,549 เครื่อง  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

4. กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 341 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก พัดลมแบบติดเพดาน เครื่องขยายเสียง และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 30 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามโทร. 0 2354 6846,0 2354 6858 ต่อ 421 ในวันและเวลาราชการ

-----------------     (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner