RSS

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

1. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคลองเตย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 636 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ โทรสาร เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รถเข็น(มีกะบะ) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางคลองเตย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคลองเตย ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 10.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2249 0289 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 61 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน เครื่องช่วยหายใจ เครื่องบริหารร่างกาย เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา  เขตสวนหลวง ในวันที่ 20 ก.ค. 61  เวลา 10.00-14.30 น. สอบถามโทร. 0 2362 5238-40 ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

1. สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 334 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 เก้าอี้โพลีพรอพิลิน ชุดม้านั่งหิน รถเข็นขยะ และรถจักรยานยนต์ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 7 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางคอแหลม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม สอบถามโทร. 0 2291 3950 ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคาวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

1. กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 402 รายการ อาทิ เก้าอี้โพลีพรอพิลิน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็กประตู 2 บาน พัดลมตั้งพื้น และเครื่องขยายเสียงแบบเป็นชุดฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 6 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 608 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องพิม์สำเนาระบบดิจิตอล เครื่องปรับอากาศ และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 2 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ส.ค. 61 สอบถามโทร. 0 2458 1276 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

1. สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 683 รายการ อาทิ เครื่องตรวจตา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล โต๊ะทำงานระดับ 7-9 ตู้ไม้ประตูบานเลื่อน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาในวันที่ 2 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย (อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8) ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย (อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8)  ในวันที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 08.30-10.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 4226-30 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1,892 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 31 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่โรงเรียนและฝ่ายต่างๆ ที่เป็นเจ้าของพัสดุ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ก.ค. 61 สอบถามโทร. 0 2548 0304 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

1. สำนักงานเขตหนองจอก กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1,038 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 และตู้เหล็กประตูบานเลื่อนใบฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 2 ส.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม สำนักงานเขตหนองจอก ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง  สำนักงานเขตหนองจอก สอบถามโทร. 0 2543 2528 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 119 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีเหลวระเหย หม้อนึ่งสำลี รถเข็นทำแผล เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน และเครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อนฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 23 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา  สอบถามโทร. 0 2455 5804 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...