RSS

บางกอกใหญ่ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เพิ่มรอยยิ้ม ตั้งแต่วันที่ 2-17 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-16.00 น. (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยจัดฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจหรือผู้ว่างงานทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 6 วิชาๆ ละ 25 คน หลักสูตรวิชาละ 2 วัน ดังนี้ คือ วิชาต้นไม้มงคล และวิชานาฬิกาไม้สน อบรมวันที่ 2-3 มิ.ย. 61 วิชากระเป๋าสะพายพลาสติก และวิชาตุ๊กตาผ้า Cotton อบรมวันที่ 9-10 มิ.ย. 61 วิชารองเท้าแฟนซี และหมวกงอบหอม อบรมวันที่ 16-17 มิ.ย. 61

อ่านเพิ่มเติม...

หนองจอกชวนนำขยะแลกต้นไม้

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น  ในวันที่ 25พ.ค. 61เวลา 09.00–14.00น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิล    มาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2543 2086

                                                            -----------------       (ปชส...เขตหนองจอก รายงาน)

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้

เขตประเวศ   วันที่ 27 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านบลูลากูน แขวงดอกไม้ หากประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท) แจ้งล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 หรือ 08 6991 5221

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศจัดงานเลี้ยงละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงละศีลอดแก่ประชาคมชาวมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้นำชุมชนมุสลิม ตลอดจนประชาคมมุสลิมในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคมมุสลิมในการพัฒนาเขตประเวศ ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ภายในงานมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมความหมายภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม...

พญาไทและลาดกระบังออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตพญาไท  วันที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ถ.ใต้ทางด่วน ถึงสำนักงานปปส. หากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2279 4141 ต่อ 6460

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตราชเทวี   วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณ ซ.พญานาค ถ.พระรามที่ 6 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 4197

เขตบางเขน  เวลา 09.00–12.00 น. วันที่ 26 พ.ค. 61 บริเวณ ถ.พหลโยธิน ตั้งแต่เชิงสะพานบางบัว (ขาออก)  ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน ถ.แจ้งวัฒนะ เชิงสะพานประดิษฐ์กลการ (ขาออก) และวันที่ 27 พ.ค. 61 บริเวณอุโมงค์ราบ 11 และวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน ถ.รามอินทรา ทั้ง 2 ฝั่ง ซ.รามอินทรา 5 และ ซ.สยามธรณี

อ่านเพิ่มเติม...

บึงกุ่มจัดกิจกรรม Small Cleaning Day ประจำวันเสาร์

นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดทำกิจกรรม Small Cleaning Day    เป็นประจำทุกวันเสาร์ เพื่อพัฒนาทำความสะอาดล้างสะพานลอยและรั้วเหล็กกั้น ในวันที่ 26 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณ ถ.นวมินทร์ ตั้งแต่ ซ.นวมินทร์ 72–74

                                                            -----------------       (ปชส...เขตบึงกุ่ม รายงาน)

หลายเขตรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตสายไหม   วันที่ 25 พ.ค. 61 ณ ชุมชนเพิ่มสินทรัพย์

เขตมีนบุรี  วันที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนอันนูรอยด์ ถ.สุวินทวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2914 5834

อ่านเพิ่มเติม...

สาทรตรวจผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย ตลาดในพื้นที่ โดยการตรวจคุณภาพอาหารสดทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit และตรวจอาหารที่ปรุงสำเร็จทางด้านจุลชีววิทยา ด้วยชุดตรวจ Sl 2 และตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุอาหาร  พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการ เกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรค อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดตรวจผู้ค้าแผงลอย วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น. บริเวณร้านอาหาร ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา

                                                            -----------------       (ปชส...เขตสาทร รายงาน)