ลาดกระบังจัดประชุม อปพร. ประจำเดือน เม.ย. 61

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตลาดกระบัง (อปพร.) ในวันที่ 21 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อติดตามงานและวางแผนการดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

อ่านเพิ่มเติม...

บางนาตั้งศูนย์ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายผาสุข ลัดพลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดตั้งศูนย์ให้บริการช่วยเหลือประชาชนใน ถ.เทพรัตน หน้าสถานีบริการน้ำมันบางจาก กม.4+200ตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–17เม.ย. 61 เพื่อดูแลความปลอดภัยและให้บริการประชาชนในการเดินทางออกต่างจังหวัด ซึ่งเขตฯ มีเส้นทางเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันออก สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2173 5263

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนรับกระแสออเจ้า รณรงค์ “แต่งผ้าไทยใส่ลายดอก” รับเทศกาลสงกรานต์

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า ตามที่รัฐบายมีนโยบายส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย นอกจากนี้ ตามกระแสละครบุพเพสันนิวาส ที่ส่งผลให้คนไทยสนใจการแต่งกายย้อนสมัย รวมถึงหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากยิ่งขึ้น เขตฯ จึงได้รณรงค์เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางบอนแต่งกายด้วยผ้าลายดอกและผ้าไทย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองลงพื้นที่จัดกิจกรรมดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ตักเลน กำจัดผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อต่างๆ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การตัดต้นไม้ ทำความสะอาด และการปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารเงินออม การแก้ไขยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การตรวจสอบถังดับเพลิง และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยในวันที่ 17 เม.ย. 61 กำหนดจัดกิจกรรมที่ชุมชนศรีสุขญาดาร่วมพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 18เม.ย. 61ณ ชุมชนวัดจันทร์ เขต 2จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารในพื้นที่

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561ในวันที่ 11เม.ย. 61 จำนวน 4แห่ง ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น ซ.คุณหญิงเลี่ยม เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา เคหะนคร 2 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาคอนโดร่มสุข 9 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขานำชัย ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศเตือนผู้ปกครองแจ้งส่งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับ

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามความในมาตรา 5และ 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องแจ้งส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษาเขตฯ จึงขอให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนำบุตรหลานที่เกิดปี พ.ศ. 2555 (อายุย่างเข้า 7ปี) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่เขตประเวศ ไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 16พ.ค. 61 - 16พ.ค. 62   ณ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5สำนักงานเขตประเวศ หรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามกำหนดของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562เป็นต้นไปจนกว่าจะเรียนจบชั้น ม.3หรืออายุย่างเข้าปีที่ 16

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เขตบางซื่อ  นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังตั้งศูนย์อำนวยการร่วมฯ ช่วยเหลือประชาชนช่วงสงกรานต์ ปี 2561

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561ตั้งแต่วันที่ 11–17เม.ย. 61 ณ บริเวณทางแยกถ.เจ้าคุณทหารตัด ถ.ฉลองกรุง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานแบบบูรณาการ 24ชั่วโมง เรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อนำไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799991
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15628
17713
87122
3630358
257498
471627
3799991

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:06

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์