RSS

หนองแขมและธนบุรีตรวจเข้มคุณภาพอาหารและผักสด มุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย

เขตหนองแขม  นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่างอาหารสด ผักผลไม้และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ตามโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ณ จุดตรวจ ดังนี้ เวลา 15.30-16.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 61 ตลาดนัดฉัตรชัยเสริมโชค วันที่ 18 ก.ค. 61 ตลาดนัดวัดอุดมรังสี และเวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 19 ก.ค. 61 ตลาดนัดเพชรเกษม 79 และวันที่ 20 ก.ค. 61 ตลาดนัดวัดหนองแขม  สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421  8386, 0 2421 0939 ต่อ 7317-7318 

อ่านเพิ่มเติม...

สะพานสูงเชิญประชาชนใช้บริการเก็บไขมันในสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชน

นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ให้บริการจัดเก็บไขมันแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไขมันไปกำจัดที่โรงงานอย่างถูกลักษณะ โดยต้องเป็นไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันของสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นไขมันจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย สำหรับของเสียอันตราย ซึ่งเกิดจากสถานที่ที่ทำการผลิต หรือเก็บสะสมน้ำมันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ล้างอัดฉีดรถยนต์ สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่เข้าข่ายการให้บริการ เก็บและขนไขมันของกรุงเทพมหานคร ติดต่อรับบริการจัดเก็บไขมันได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2372 2918-20 ต่อ 7125

                                                -----------------  (ปชส...เขตสะพานสูง รายงาน)

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตพญาไท   วันที่ 18ก.ค. 61 ณ ถ.ประดิพัทธ์ (ทั้ง 2ฝั่ง) จาก ซ.ประดิพัทธ์ 17ถึงแยกสะพานควาย และจากแยกสะพานควาย ถึง ซ.ประดิพัทธ์ 14วันที่ 19ก.ค. 61 ถ.อารีย์สัมพันธ์ ตั้งแต่คลองประปา ถึงหน้ากรมประชาสัมพันธ์ สะพานลอยคนข้ามปาก ซ.พหลโยธิน 7 (ทั้ง 2ฝั่ง) สอบถามที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2279 4141ต่อ 6475   

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดประชุมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ 17 ก.ค. นี้

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมการจัดการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนพื้นที่เขตลาดกระบัง ในวันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง    โดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ในพื้นที่ พร้อมด้วยประธานชุมชน ทั้ง 17 ชุมชนที่มีศูนย์พัฒนาเด็กฯ ตั้งอยู่ในชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เขตฯ จะได้รวบรวมข้อมูลมาปรับแผนในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

พระนครและธนบุรีเชิญชวนลงนามถวายพระพรและสวมเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือน ก.ค. 61

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค. 61 จึงขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวกรุงเทพมหานครร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือน ก.ค. 61 และประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษร              พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทำการและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไป

เขตพระนคร     ร่วมลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอาคาร 1สำนักงานเขตพระนคร  นอกจากนี้ เขตฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังแจ้งกำหนดการประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.ค. 61

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.ค. 61ในวันที่ 19ก.ค. 61 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชน โดยได้เชิญประธานกรรมการชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

                                                -----------------  (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ดอนเมืองได้รับรางวัลผลงานดีเด่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนและสถานประกอบการ ซึ่งปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมประเทศชาติ กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (อส.กทม.) เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐตามกลไกประชารัฐ โดยมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด รวมทั้งสิ้น 680 คน และได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง จำนวน 11 ชุมชน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองจัดสายตรวจ 3 ประสาน ทหารตำรวจ กทม.

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาสภาพถนน แม่น้ำ คูคลอง และภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม และปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตฯ จึงกำหนดจัดสายตรวจร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหารจากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก หน่วยงานตำรวจจากสน.ดอนเมือง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นที่รับผิดชอบ   พร้อมให้คำแนะนำ ตักเตือนผู้กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

สายไหมแจ้งสถิติเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือน มิ.ย. 61

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร (1555) และผ่านช่องทางอื่นๆ ประจำเดือน พ.ค. 61รวมทั้งสิ้น 117เรื่อง โดยแบ่งเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจำนวน 38เรื่อง ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6เรื่อง ถนนชำรุด จำนวน 7เรื่อง การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 18เรื่อง ปัญหาอาคาร 6เรื่อง  ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 9เรื่อง ปัญหาการจราจร จำนวน 3เรื่อง ปัญหาไฟฟ้า จำนวน 8เรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตันจำนวน 13เรื่อง ปัญหาโทรศัพท์ จำนวน 1เรื่อง ปัญหาสะพานชำรุด จำนวน 1เรื่อง การบริหารงานบุคคล จำนวน 3เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมจำนวน 1เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1เรื่อง และเรื่องร้องทุกประเภทอื่นๆ จำนวน 2เรื่อง ซึ่งเขตฯ ได้ตรวจสอบและจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 

อ่านเพิ่มเติม...