สะพานสูงรณรงค์เล่นสงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมรณรงค์การเล่นสงกรานต์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมขอความร่วมมือในการเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างประหยัด  รู้คุณค่าในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ตามมาตรการ 5ป. ได้แก่ ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดโป๊ ปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ ปลอดแป้ง และประหยัดน้ำ เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ ดูแลความปลอดภัยของตนเอง เน้นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย การแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ราษฎร์บูรณะรณรงค์สงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นางดรุณี กิจประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เขตฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดแผนตรวจสถานประกอบการในเวลากลางคืน

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขต ฯ มีนโยบายเข้มงวดในการตรวจสถานประกอบการในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ในวันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ ถ.เจ้าคุณทหาร โดยเขตฯ ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย แจ้งที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2326 9008

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเปิดจุดบริการด่วนพิเศษ คัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และเขตใกล้เคียง ที่มาใช้บริการด้านงานทะเบียนเป็นจำนวนมากทุกวัน เนื่องจากเขตฯ มีที่ตั้งใกล้เคียงกับหน่วยงานราชการต่างๆ เขตฯ จึงเพิ่มจุดบริการ สำหรับการขอคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน โดยจัดบัตรคิวแบบด่วนพิเศษ แยกออกจากบัตรคิวรับบริการประเภทอื่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอรับบริการของประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เสริมสร้างความพึงพอใจ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานเขตมีนบุรีและกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนเตือนระมัดระวังอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนจำนวนมาก และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง เขตฯ จึงดำเนินมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวด      โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561และรณรงค์ประชาสัมพันธ์   เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม รวมถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 29 เม.ย. 61 ณ บริเวณบ้านหนังสือร่มเกล้า 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้าสวน 60 พรรษา บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียวและบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง เขตลาดกระบัง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการให้ความรู้เทคนิคการอ่านขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมวาดภาพ เรียงความ เล่านิทาน มอบของขวัญ ของที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

เขตหลักสี่  นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุเขตหลักสี่ “สายสัมพันธ์ วันสูงวัย” ในวันที่ 11 เม.ย. 61 เวลา 08.00-13.00 น. ณ สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แสดงความกตัญญูและมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว และเป็นแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สังคม และสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวันผู้สูงอายุ ซึ่งในงานได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรพร้อมมอบของขวัญและของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน  กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  กำหนดออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน วันที่ 10เม.ย. 61ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ถ.บางบอน 4จุดเริ่มต้นปากทาง ถ.บางบอน 4ถึง ถ.บางบอน 4ซ.1หากประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครอง โทร.0 2450 3292-3หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com โดยใช้ชื่อ Bangbon District หรือ Webboard ของสำนักงานเขต www.bangkok.go.th/bangbon      

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ โดยในวันที่ 17 เม.ย. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณลำกระโดงข้างร้านอำนวยสุขวัสดุก่อสร้าง (คลองภาษีเจริญ–คลองรางบัว) จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6616

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799995
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15632
17713
87126
3630358
257502
471627
3799995

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:07

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์