RSS

เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ลาดกระบัง

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้รับการประสานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณี กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท อาศา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เพื่อประกอบการทำเครื่องเรือนจากไม้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 244/2ซอยในเขตอุตสาหกรรมนำไกร ถ.หลวงแพ่งแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ทุ่งครุเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66พรรษา 28ก.ค. 61

นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66พรรษา 28ก.ค. 61 ในวันที่ 26ก.ค. 61 ณ ลานพิธีหน้าสำนักงานเขตทุ่งครุ (โครงการวีด้า วิลล์) ซ.ประชาอุทิศ 86โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ เวลา 07.00น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 58รูปเวลา 16.00น. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเขตทุ่งครุ เวลา 18.00น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเดินสายให้ความรู้ทางทะเบียนแก่นักเรียน

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางทะเบียนแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก (7 ปีบริบูรณ์) ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่3) พ.ศ.2554 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการติดต่อรับบริการทางทะเบียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง ลดปัญหาในขั้นตอนการติดต่อและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยหมุนเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน โดยในวันที่ 20 ก.ค. 61 กำหนดลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ทางทะเบียน ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองเปิดสอนศิลปะการเพนท์ผ้า

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง  จัดโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยเปิด สอนศิลปะการเพนท์ผ้า ในวันที่ 28ก.ค. 61 ณ สำนักงานเขตดอนเมืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 66พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ห้วยขวางจัดกิจกรรม “ตลาดนัดศุกร์สุข”

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์สุข ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 20 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 07.00–14.00 น. ณ บริเวณพื้นที่หน้าฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตห้วยขวาง ซึ่งได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมชม ชิม ช้อป สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ทวีวัฒนากิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” ในวันอาสาฬหบูชา

นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ”ในวันอาสาฬหบูชา โดยเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมนำขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม เศษเหล็ก ฯลฯ มาร่วมบริจาคหรือนำมาแลกสิ่งของต่างๆ ได้ เช่น ไข่ไก่ กระเป๋าผ้า ผักปลอดสารพิษ บริเวณจุดรับบริจาค อาคาร 1ชั้น 1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 08.00–16.00น. และจะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล“ขยะสร้างบุญ” ในวันที่ 25ก.ค. 61 เวลา 09.00น. ณ วัดโกมุทพุทธรังสี

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตทวีวัฒนา รายงาน)

ทวีวัฒนาจัดประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่ ครั้ง 7/2561เพื่อชี้แจงนโยบายข้อราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมขน ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง หรือมาตรการในการที่จะช่วยให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยาน สำนักงานเขตทวีวัฒนา

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตทวีวัฒนา รายงาน)