บางเขนให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2554 ซึ่งมาตรา  5 บัญญัติให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน  70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เขตฯ จึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง การแจ้งเตือนให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ ยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก โดยขอให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับดูแลเด็กที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ นำเด็กพร้อมหลักฐานประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่

เขตธนบุรี  นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดเวลาทิ้งและเวลาเก็บของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ กรณีขยะอันตรายให้นำใส่ถุงผูกปากถุงและตั้งวางไว้ข้างถังรองรับขยะ ซึ่งเขตฯ จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคของสภาพแวดล้อมในชุมชน วันที่ 21เม.ย. 61เวลา 08.30–12.00น. บริเวณชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624และ 5625

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม โดยจัดเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมรถฉีดน้ำล้างทำความสะอาด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของรกรุงรังต่างๆ และตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษา (พรวนดิน, ใส่ปุ๋ย) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันที่ 12 เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณวัดไตรรัตนารามแขวงอนุสาวรีย์ / เขตฯ ได้รณรงค์พัฒนาทำความสะอาดผิวจราจรทางเท้า ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ พร้อมพัฒนาทำความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขจัดมลพิษ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยจะทำการล้างทำความสะอาดสาธารณูปโภค ในวันที่ 13 เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณถนนร่วมมิตรพัฒนาถึงห้าแยกวัชรพล ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนลาดปลาเค้า ซอยสยามธรณี ซอยรามอินทรา 5

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

เขตสัมพันธวงศ์  นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในชุมชนต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะดังกล่าวปะปนกับขยะทั่วไปหรือนำไปทิ้งในที่ว่างต่างๆ เพื่อให้เขตฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 15 เม.ย. 61 บริเวณชุมชนโปลิศสภา แขวงตลาดน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ขยะอันตราย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มูลฝอยรีไซเคิลที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่อาจนำไปทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ นำออกมาทิ้ง ณ บริเวณจุดพักขยะ หน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้ง ทั้งนี้สามารถโทรศัพท์สอบถามแผนการเข้าจัดเก็บหรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171–2

อ่านเพิ่มเติม...

หนองแขมงดเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. 61

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เขตทวีวัฒนา บางแคและเขตหนองแขม ห้ามไม่ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตลอดทั้งสาย ตั้งแต่ปากทางถนนเพชรเกษมถึงถนนบรมราชชนนี เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเป็นจำนวนมา อีกทั้งบางส่วนมีการพกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณดังกล่าวด้วย ประกอบกับมีเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายทุกปี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงเห็นควรให้งดเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตลอดทั้งสาย รวมถึงซอยแยกที่เชื่อมต่อกับถนนเลียบคลองทวีวัฒนา พร้อมกันนี้ในวันที่ 12–16 เม.ย. 61 ระหว่างเวลา 08.00–21.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้บริโภคผักสดที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 18 เม.ย. 61 บริเวณตลาดนัดพิมานมีน ชุมชนเอื้ออาทร ถนนรามอินทรา วันที่ 20 เม.ย. 61 ตลาดมีนบุรี 1 (ตลาดเก่ามีนบุรี) ถนนสีหบุรานุกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารในพื้นที่

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 เม.ย. 61 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เพรสซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด, บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

น.ส.วรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจพื้นที่ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 23 เม.ย. 61 บริเวณถนนเทิดราชัน ถนนนาวงประชาพัฒนา ถนนเดชะตุงคะ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ ด้านผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วม  ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้  สวนสาธารณะ ขยะ หาบเร่-แผงลอย เหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขเมื่อพบเห็นได้ทันที หากท่านผู้ใดต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน โทร. 0 2565 9405

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อสส. และชาวชุมชน กำหนดออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค โดยกำหนดออกรณรงค์ในวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย แขวงประเวศ และวันที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนหลัง สน.ประเวศ แขวงประเวศ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800000
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15637
17713
87131
3630358
257507
471627
3800000

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:07

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์