จิตอาสาเขตประเวศร่วมเปิดทางน้ำไหล@คลองแยกคลองอาจารย์พร

นายธนะสิทธิ์  เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เปิดทางน้ำไหล โดยมีคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารสื่อสารที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.อุดมสุข ร่วมกับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ คลองแยกคลองอาจารย์พร ถ.รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งเขตฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง

อ่านเพิ่มเติม...

ป้อมปราบฯ ซ้อมระวังอัคคีภัย

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ในวันที่ 20 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างมีความพร้อมในการเผชิญเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสำนักงานเขต พร้อมทั้งการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต จึงขออภัยประชาชนที่มาติดต่อราชการในวันและเวลาดังกล่าว หากไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดเวลาทิ้งของเหลือใช้ นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่

เขตสะพานสูง  นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะชิ้นใหญ่ (สิ่งของเหลือใช้) และมูลฝอยอันตราย เขตฯ จึงกำหนดวันจัดเก็บขยะมูลฝอยดังกล่าว ในวันที่ 22 เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซ.3 จึงขอความร่วมมือประชาชนนำสิ่งของเหลือใช้มาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน หรืออาคารสถานที่ของท่าน เพื่อให้เขตฯ ดำเนินการจัดเก็บ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร 0 2372 2918 ต่อ 7125

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองจัดกิจกรรมรถสวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการชุมชนเชิงรุก

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมรถสวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว รูปแบบการจัดบริการ ประกอบด้วย บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาสังคมแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาด   ศาสนสถาน เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการทำความสะอาด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของรกรุงรังต่างๆ และตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษา (พรวนดิน, ใส่ปุ๋ย) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 19 เม.ย. 61เวลา 09.00–12.00 น. ณ บริเวณวัดบางบัว แขวงอนุสาวรีย์

อ่านเพิ่มเติม...

บางนาจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทาง

นางผาสุข ลัดพลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้กำหนดวันพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทาง ในวันที่ 18 เม.ย. 61 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. บริเวณลำรางตรงข้ามหมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ตั้งแต่บริษัท จีเอ็น คอมเพรสโซ ถึง ซ.อุดรราชา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

อ่านเพิ่มเติม...

ธนบุรีและมีนบุรีรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เขตธนบุรี  นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง พร้อมประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก 5ป. และ 1ข. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกดังนี้ วันที่ 18เม.ย. 61 ชุมชนวัดประยุรวงศ์ วันที่ 19เม.ย. 61ชุมชนรวมพลัง และวัดกระจับพินิจ และวันที่ 20เม.ย. 61 ชุมชนสี่แยกบ้านแขกและคริสตจักรแสงสว่าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025ต่อ 5618และ 5619

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีชวนแรงงานนอกระบบตรวจสุขภาพฟรี 20 เม.ย. นี้

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยเขตฯ ร่วมกับกองทัพบก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “ส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ”เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคตามปัจจัยเสี่ยง ได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้โดยสาร แท็กซี่ พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างขายของในตลาด ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างซ่อมรถ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 18 เม.ย. 61 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป บริเวณ ถ.เจ้าคุณทหาร และ ถ.แฮปปี้เพลส โดยเขตฯ ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ ผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วม หาบเร่-แผงลอย รวมถึงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและดำเนินแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2326 9149

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800015
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15652
17713
87146
3630358
257522
471627
3800015

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:08

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์