RSS

หนองจอกเชิญร่วมบริจาคโลหิต

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดโครงการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุก 3เดือน เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับครั้งที่ 3ของปี 2561กำหนดรับบริจาคในวันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.00–12.00น. ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ จะบริจาคโลหิตได้ร่วมบริจาคตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่เชิงรุก

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ให้บริการจัดการไขมันแบบครบวงจรตั้งแต่การให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนเพื่อนำไขมันไปกำจัดที่โรงงานอย่างถูกลักษณะ และต้องเป็นไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันของสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นไขมันจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย สำหรับของเสียอันตราย     ซึ่งเกิดจากสถานที่ที่ทำการผลิต หรือเก็บสะสมน้ำมันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ล้างอัดฉีดรถยนต์ สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่เข้าข่ายการให้บริการเก็บและขนไขมันของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

พญาไทและลาดกระบังออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตพญาไท  วันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.00–12.00น. ถ.ประดิพัทธ์ (ฝั่งเลขคู่) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2279 4141ต่อ 6460

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตบางเขน   วันที่ 22 ก.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ชุมชนหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงท่าแร้ง สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2521 0149 ต่อ 5873–74,  0 2521 1285

อ่านเพิ่มเติม...

สัมพันธวงศ์เตรียมพร้อมรับฤดูฝน

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เตรียมพร้อมรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยฝ่ายโยธาได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งประจำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมทั่วพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดติดตั้งเครื่องฯ คอยตรวจสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดำเนินการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่เขตอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำอุดตัน เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ไม่ทิ้งขยะหรือของเสีย เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร สิ่งปฏิกูล ลงท่อระบายน้ำ คูคลอง หรือถนน เนื่องจากเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมขัง และท่อระบายน้ำอุดตัน

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เขตดุสิต  นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 23ก.ค. 61 เวลา 08.30น. ณ วัดสุคันธาราม โดยตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม จากสำนักงานเขตดุสิตไปวัดสุคันธาราม จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาได้โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ธนบุรีและพญาไทรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตธนบุรี   วันที่ 23 ก.ค. 61 ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ และวัดบางไส้ไก่ วันที่ 24 ก.ค. 61 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวันที่ 25 ก.ค. 61  ชุมชนสี่แยกบ้านแขก และคริสตจักรแสงสว่าง และวันที่ 26 ก.ค. 61 วัดเวฬุราชิณ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619

อ่านเพิ่มเติม...

ห้วยขวางแจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดศุกร์สุข” เพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุข

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. แจ้งว่า จากการที่เขตฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์สุข  ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการค้าในพื้นที่เขตห้วยขวาง และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 20 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. นั้น แต่เนื่องด้วยในเดือน ก.ค. 61 ได้มีช่วงเวลาของวันหยุดยาวในตอนปลายเดือน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว ทางเขตฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความผูกพันในครอบครัว จึงได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็น วันที่ 26 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 07.00–15.00 น. ณ บริเวณพื้นที่หน้าฝ่ายทะเบียน ชั้น 1สำนักงานเขตห้วยขวาง

อ่านเพิ่มเติม...

สัมพันธวงศ์และป้อมปราบฯ จัดการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์   วันที่ 23ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5อาคาร 2สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

อ่านเพิ่มเติม...