หนองจอกเชิญร่วมบริจาคโลหิต

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดโครงการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุก 3เดือน เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับครั้งที่ 2ของปี 2561กำหนดรับบริจาคในวันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00น. ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตได้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง โดยในวันที่ 23 เม.ย. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองต้นมะฆะ (คลองบางหว้า-คลองรางบัว) จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6616

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนเตือนผู้ปกครองนำเด็กอายุ 7 ปี แจ้งเข้าเรียนภาคบังคับตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ค. 2561

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่ เกิดปี พ.ศ. 2554 ซึ่งนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ปี หรือเกิดปี พ.ศ. 2554 ไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน          ในสถานศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พ.ค. 61 ณ ฝ่ายการศึกษา   สำนักงานเขตบางเขน หรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ สำหรับหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดง ได้แก่ 1.สูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร 2. กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3. บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยในกรณีที่ไม่มีหลักฐาน ตามข้อ 1 และ 2  ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศตรวจพื้นที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาประชาชน

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนลงพื้นที่ตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาทิ ผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วม หาบเร่-แผงลอย ความสะอาดของพื้นที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบเห็นอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่ ในวันที่ 23 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.รามคำแหง 2 ถ.กาญจนาภิเษก และ ถ.สุขาภิบาล 2

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังร่วมตรวจจับควันดำ-เสียงดัง ถ.ฉลองกรุง เดือน เม.ย. 61

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) ในวันที่ 23,25 และ 27 เม.ย. 61 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณ ถ.ฉลองกรุง ซ.ฉลองกรุง 4 ถึง 40 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

หนองจอกชวนนำขยะแลกต้นไม้

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น       ในวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 09.00–14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิลมาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2543 2086

อ่านเพิ่มเติม...

สายไหมจัดอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการแปรรูปและการถนอมอาหาร

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร โดยกำหนดอบรมหลักสูตรการแปรรูปและการถนอมอาหาร (การดอง,เชื่อม,แช่อิ่มมะยม,มะขาม) ในวันที่ 20 เม.ย. 61 ณ ชุมชนหมู่บ้านปิ่นเจริญ 1

อ่านเพิ่มเติม...

ดุสิตจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการ

นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่เขตร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และ ร้อย.สห.สนาม 3 พัน.สห.12 ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ วันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 10.00–12.00 น. บริเวณ ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารในพื้นที่

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เม.ย. 61 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ซ.ลาดกระบัง 5/5 ออร่า เอ็กซ์คูลซีพ สปาBOOM BEER BAR และกุ้งเผาสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799985
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15622
17713
87116
3630358
257492
471627
3799985

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:05

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์