RSS

ภาษีเจริญชวนช้อปเกษตรอินทรีย์ในงานตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ” ในวันที่ 31ส.ค. 60เวลา 08.00-15.00น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผักสุขภาพภาษีเจริญ ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าว “สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง”

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตทุ่งครุ  นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ (วันทิ้งของเหลือใช้) ในพื้นที่ วันที่ 27 ส.ค. 60 เวลา 08.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านสินทวีสวนธน 2 ซ.ประชาอุทิศ 76 โดยดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นขยะชิ้นใหญ่ เพื่อนำมาคัดแยกประเภทก่อนนำส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิธีการกำจัดมูลฝอยต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2464 4392

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสวนหลวง  ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนน ตรอก ซอย ที่ว่างริมทาง และจัดเก็บขยะข้างทาง เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 24 ส.ค. 60 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พระรามเก้าและซอยย่อยต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ธนบุรีจัดอบรมเครือข่ายข่าวประชาชนเฝ้าระวังภัย (Home Guard)

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กำหนดจัดอบรมเครือข่ายข่าวประชาชนเฝ้าระวังภัย (Home Guard) ประจำปีงบประมาณ 2560เพื่อให้ความรู้เรื่องภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ และความรู้เรื่องการข่าวเบื้องต้นแก่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตธนบุรี อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรี ผู้ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่สำคัญในพื้นที่ เช่น ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) ห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดแผนตรวจสถานประกอบการในเวลากลางคืน

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขต ฯ มีนโยบายเข้มงวดในการตรวจสถานประกอบการในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ทั้งนี้ เขตฯ จัดแผนตรวจสถานประกอบการในวันที่ 28ส.ค. 60 เวลา 18.00-20.00น. บริเวณ ถ.ลาดกระบังตลอดแนว หากพบเห็นการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย แจ้งที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 326 9008

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

รถสวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการศูนย์เด็กฯ เขตลาดกระบัง เดือน ส.ค.

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุกในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการรถสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ประจำเดือน ส.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 25 ส.ค. 60 ณ ศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11 และวันที่ 28 ส.ค. 60 ณ ศูนย์เด็กฯ มิตรปลูกศรัทธา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 4/2560

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดกระบัง (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 4/2560ในวันที่ 25ส.ค. 60 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ    

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ภาษีเจริญและสายไหมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 28ส.ค. 60ณ ชุมชนวัดจันทร์ เขต 1หมู่ 7จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย    หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

พระโขนงประชุมคณะกรรมการชุมชน

นางวิมลรัตน์  เศรษฐอนันต์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชน เป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือน ส.ค. 60 กำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 25ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4สำนักงานเขตพระโขนง และได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชุมชนเข้าร่วมประชุมรับทราบปัญหาต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้กรรมการชุมชนได้เสนอปัญหาของแต่ละชุมชนและหาแนวทางในการแก้ไข โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนของตนเองน่าอยู่ยิ่งขึ้น และการกำหนดการแก้ไขปัญหาต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม...