RSS

มีนบุรีนำร่องบริการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง” โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี พร้อมบริการทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ บริเวณสำนักงานที่ทำการเคหะชุมชนรามคำแหง ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทำหมันสัตว์เลี้ยงเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

หนองแขมและลาดกระบังตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

เขตหนองแขม       นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 สถานีตำรวจนครบาลหนองแขมและหนองค้างพลู ทหารชุดประสานงาน ร.29 พัน 1 และป.ป.ส. กทม. ลงพื้นที่เพื่อดำเนินตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559–2560 ขั้นตอนที่ 7-9  เปิดเวทีที่ 3 ประชาคมประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดและตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสีขาว ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายประชารัฐในทุกด้านและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ดังนี้ วันที่ 19 มิ.ย. 60 ชุมชนเปรมปรีด์ วันที่ 20 มิ.ย. 60 ชุมชนซอยกำนันวิจิตร วันที่ 21  มิ.ย. 60 ชุมชนนาคสามัคคี วันที่ 22 มิ.ย. 60 ชุมชนคอนโดหนองแขม และวันที่ 23 มิ.ย. 60 ชุมชนหลังตลาดศูนย์การค้า หนองแขม หมู่ 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7335 ,7337 โทรสาร. 0 2421 4816

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

 

          นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ โดยจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการป้องกัน รวมทั้งสุ่มตรวจพนักงานของสถานประกอบการในพื้นที่เขตเพื่อหาสารเสพติดด้วยการตรวจปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ พนักงานสถานบริการ หอพัก  ร้านเกมส์ สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตโดยเฉพาะในสถานประกอบการด้วยการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่พนักงาน รวมทั้งตรวจสุขภาพ โดยวิธีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดด้วยการตรวจปัสสาวะพนักงานจำนวน 15 ราย ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ทั้งนี้เขตฯ จะดำเนินการเฝ้าระวังสุ่มตรวจหาสารเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป

                                                          -----------------        (ปชส...เขตดอนเมือง รายงาน)

ภาษีเจริญและลาดกระบังรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

เขตภาษีเจริญ        นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 22 มิ.ย. 60 ณ ชุมชนวัดจันทร์เขต 1 หมู่ 2 จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618 – 6619

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีห่วงใยคลายทุกข์ รุกให้บริการถึงครัวเรือน

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมบริการ และพัฒนาทำความสะอาดชุมชน จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีทุกสัปดาห์ ตามโครงการ “สำนักงานเขตมีนบุรี ห่วงใยคลายทุกข์ รุกให้บริการถึงครัวเรือน” โดยในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. กำหนดลงพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวทำความสะอาดบ้านเรือน นำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้ กิ่งไม้ นำมาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านหรืออาคารก่อนเวลา 10.00 น.  เพื่อให้เขตฯ ไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป นอกจากนี้เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ บริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ บริการสูบสิ่งปฏิกูล แจกคู่มือการคัดแยกขยะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งฝึกอาชีพระยะสั้นฟรี และขอเชิญประชาชน ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและเสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในชุมชน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

บางขุนเทียนและสวนหลวงจัดประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

 

          สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

        

อ่านเพิ่มเติม...

ทุ่งครุเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

          นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” โดยจัดวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2464 4391         ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (ปชส...เขตทุ่งครุ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

          เขตภาษีเจริญ        นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 20 มิ.ย. 60 ณ ชุมชนวัดจันทร์เขต 1 หมู่ 7 พร้อมกันนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618 - 6619

อ่านเพิ่มเติม...

บางนาประชาสัมพันธ์การจัดระบบปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนอุดมสุข

 

          นายชวลิต มณีนาค ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 60 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป จะมีการจัดระบบปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนอุดมสุขจำนวน 2 จุด บริเวณปาก ซ.อุดมสุข 42 และปากซอยอุดมสุข 56 ตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะเริ่มดำเนินการลดช่องจราจร เหลือ 2 ช่องทาง              เป็นระยะเวลา 1 ปี

                                                          -----------------        (ปชส...เขตบางนา รายงาน)