RSS

ป้อมปราบฯ สถานที่คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เพื่อให้เขตฯ มีสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และเป็นสถานที่คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560จึงขอความร่วมมือห้ามผู้ใด   สูบบุหรี่ภายในสำนักงานเขต ห้ามสูบบุหรี่บริเวณทางเข้า-ออก ห้ามสูบบุหรี่บริเวณที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจนแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ เขตฯ ได้กำหนดพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น จึงกำหนดบริเวณชั้น 1ด้านหลังของอาคาร 6ชั้น เป็นเขตสูบบุหรี่

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 13ก.ย. 60ณ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังชวนเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดตั้งสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนประสานกลุ่มต่างๆ ภายในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

พระนครและดอนเมืองลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เขตพระนคร  นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1สะพานมอญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9ประชาธิปไตย และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข จัดหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เวลา 10.00-12.00น. ดังนี้ วันที่ 13ก.ย. 60วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 14ก.ย. 60 ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ วันที่ 15ก.ย. 60 ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง นำสัตว์เลี้ยงของท่าน อาทิ สุนัข แมว กระต่าย กระรอก หนู มารับบริการฉีดวัคซีนได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ“ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสด ได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 18 ก.ย. 60 ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ วันที่ 20 ก.ย. 60 ตลาดนัดพิมานมีน ถ.รามอินทรา และวันที่ 22 ก.ย. 60  ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนสังกัดบางขุนเทียนร่วมใจจัดกิจกรรมปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน16 โรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดกก จำนวน 77คน    วันที่ 7ก.ย. 60 2. โรงเรียนวัดสะแกงาม จำนวน 110คน วันที่ 8ก.ย. 60 3. โรงเรียนศาลเจ้า จำนวน 110คน วันที่ 13ก.ย. 60 4. โรงเรียนราชมนตรี จำนวน 110คน วันที่ 14ก.ย. 60 5. โรงเรียนวัดบางกระดี่ จำนวน 110คน วันที่ 19ก.ย. 60 6. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จำนวน 110คน วันที่ 19ก.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

บางกอกน้อยจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานสารทเดือนสิบ

นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับมูลนิธิสหภูมิภาคทักษิณ จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 -20 ก.ย. 60 ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนพี่น้องชาวใต้ทั้ง 14 จังหวัด ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ไม่สามารถกลับไปทำบุญตามประเพณียังบ้านเกิดของตน ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู โดยร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของชาวใต้ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองพัฒนาสุขาภิบาลอาหารเชิงรุกจัดประชุมชี้แจงผู้ค้าในตลาดให้ปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาล

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้ดำเนินโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาผู้สัมผัสอาหารและสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐานอาหารไม่มีการปนเปื้อน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามโครงการ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

ธนบุรีจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะบุญ”

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแนวทางประชารัฐ เรื่อง “ประเทศไทย ไร้ขยะ” โดยประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการช่วยกันลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด และนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ หรือสิ่งของเหลือใช้ และร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะบุญ” ในวันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 10.00 น. บริเวณวัดเวฬุราชิณ ถ.เทอดไทย และวัดสวนแก้วอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...