หนองแขมและมีนบุรีตรวจเข้มคุณภาพอาหารและสารเคมีในผักสด

เขตหนองแขม  นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหาร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือน เม.ย. 61 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยจะมีการเก็บตัวอย่างอาหารสด ผัก ผลไม้ และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร พร้อมทั้งตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และการป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร ในวันที่ 20 เม.ย.61 ณ ตลาดนัดวัดหนองแขม และวันที่ 21 เม.ย.61 ตลาดนัดโรงถ่ายอัศวิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386 ต่อ 7318

อ่านเพิ่มเติม...

พญาไทขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐฯ

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติงานในพื้นที่แบบบูรณาการสนับสนุนแผนปะชารัฐร่วมใจ เขตพญาไท ระยะที่ 3 ในวันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 16.00–19.00 น. ชุมชนราชวัลลภ 1 และชุมชนราชวัลลภ 2 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานบูรณาการการตรวจเยี่ยมชุมชนนอกจากจะสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน เขตฯ ยังได้นำข่าวสารราชการ ความรู้เรื่องการบริหารเงินออมครอบครัวการรณรงค์และโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในชุมชนพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือชุมชนคาลเท็กซ์ เขตยานนาวา

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน ประจำปี 2561ณ บ้านหนังสือชุมชนคาลเท็กซ์ ถ.พระรามที่ 3 (เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 6 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมของโครงการเน้นทักษะความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชนที่รักการอ่าน ได้ค้นคว้า รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดี มีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ผู้สนใจได้ปฏิบัติ เช่น การระบายสี วาดภาพ การประดิษฐ์สิ่งของและอื่นๆ ดังนี้ วันที่ 21 เม.ย. 61 ระบายสีปูนปลาสเตอร์ เล่นเมล์ และกิจกรรมพิเศษ สอนเพ้นท์หมวกแก๊ป

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศและมีนบุรีจัดการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตประเวศ  นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน เม.ย. 61 ในวันที่ 26 เม.ย. 61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

อ่านเพิ่มเติม...

ราษฎร์บูรณะและหนองแขมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เขตราษฎร์บูรณะ  นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในวันที่ 20 เม.ย. 61 บริเวณโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6819-6820

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตลาดกระบัง  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 25 เม.ย. 61 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ร่มเกล้า โดยเขตฯ ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ ผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วม หาบเร่-แผงลอย รวมถึงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและดำเนินแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2326 9149

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญชวนช้อปเกษตรอินทรีย์ในงานตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ” ในวันที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 08.00–15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผักสุขภาพภาษีเจริญ ซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าว “สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง”

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองจัดกิจกรรมดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ตักเลน กำจัดผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อต่างๆ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การตัดต้นไม้ ทำความสะอาด และการปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารเงินออม การแก้ไขยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การตรวจสอบถังดับเพลิง และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยในวันที่ 24 เม.ย. 61 กำหนดจัดกิจกรรมที่ชุมชนสินวงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตลาดกระบัง  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ สำนึกดี เพื่อสังคม ตามนโยบาย NOW! : ทำจริง เห็นผลจริง ในวันที่ 21 เม.ย. 61               เวลา 09.00 น. ณ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 1 ทั้งนี้ หากประชาชนประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือตัดแต่งต้นไม้ในบ้านเรือนของตน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 9013

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800006
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15643
17713
87137
3630358
257513
471627
3800006

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:07

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์