RSS

สายไหมเชิญเยาวชนประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 24 กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตสัมพันธวงศ์  นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เขตมีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 10 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนจงสวัสดิ์ แขวงตลาดน้อย จึงขอแจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตราย นำออกมาทิ้ง ณ บริเวณจุดพักขยะ หน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224 8 ต่อ 7171–7172

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนกิจกรรม “สำนักงานเขตภาษีเจริญตรวจเยี่ยมชุมชน” เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ชุมชนวัดจันทร์ฯ เขต1 หมู่ 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6636–6637

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคลองสาน  นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางสาธารณะและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 9 ก.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถ.เจริญนคร บริเวณสะพานเจริญนคร 1- 2 เวลา 14.00-16.30 น. ณ สวนป่ากทม.เฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า วันที่ 10 ก.ย.60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถ.ลาดหญ้า บริเวณภายในสำนักงานเขตคลองสาน เวลา 14.00-16.30 น. ณ กรุงธนบุรี บริเวณคลองบางไส้ไก่ –อาคารสินสาทรทาวเวอร์ เพื่อให้ถนนทุกสายมีความสะอาด ปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

อ่านเพิ่มเติม...

หนองแขมจัดเก็บรายได้ภาษี 3 ประเภท เดือน ส.ค. 60

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560 จำนวน 122,670,000 บาท  ฝ่ายรายได้สามารถจัดเก็บรายได้ภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59– 31 ส.ค. 60 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นแบบชำระภาษี 3 ประเภท รวม 10,452 รายจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,185,635.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.12% ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560  ประกอบด้วย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,731 รายจำนวน 91,071,703.90 บาท  ภาษีบำรุงท้องที่ 4,893 ราย จำนวน 2,236,023.74 บาท และภาษีป้าย 1,828 รายจำนวน 9877,907.88 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญและราษฎร์บูรณะรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 11ก.ย. 60ณ ชุมชนจันทรังษี เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต พร้อมกันนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตลาดพร้าว  นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการกวาดและล้างผิวจราจร ทางเท้า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ดังนี้ วันที่ 11 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. บริเวณ ถ.ลาดปลาเค้า ถ.ลาดพร้าววังหิน ถ.โชคชัย 4 ถ.สังคมสงเคราะห์ และ ถ.เสนานิคม วันที่ 12 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถ.สุคนธสวัสดิ์ และวันที่ ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วัดลาดพร้าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ“ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 11 ก.ย. 60เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจฯ ณ ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า วันที่ 13 ก.ย. 60 ตลาดเคหะชุมชนรามคำแหง ถ.รามคำแหง วันที่ 15 ก.ย. 60ตลาดมีนบุรี 1 ถนนสีหบุรานุกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน (กรุงเทพมหานคร) กำหนดแผนออกให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (Bangkok  Mobile Service ) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำบัตรประชาชน (ยกเว้น ในกรณีบัตรหายหรือทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนด)  โดยประชาชนที่สนใจสามารถมารับบริการได้ที่ศูนย์การค้าเพลินนารีมอลล์ ระหว่างวันที่ 9–10ก.ย. 60 เวลา 10.00–15.00น.

อ่านเพิ่มเติม...