RSS

ภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 25 ม.ค. 61 ณ ชุมชนกัลปพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นอันตรายถึงชีวิต พร้อมกันนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 25 ม.ค. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองสวนอ้อย (คลองบางจาก – คลองบางเพลี้ย) จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6616

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนและดอนเมืองจัดประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่  ในวันที่ 25 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารนรกิจบริหาร ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดอบรมเจลล้างมือและสบู่เหลวสมุนไพร 3 ก.พ.นี้

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมวิชาชีพเจลล้างมือและสบู่เหลวสมุนไพร ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 3 ก.พ. 61 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วัดราชโกษา ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน     2. สำเนาบัตรประชาชน 3. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

สายไหมเชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ประกอบกับวันที่ 14 ก.พ. เป็นวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) ซึ่งคู่รักส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและนิยมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก เขตฯ จึงได้จัดโครงการ “สายไหมสายใยแห่งความรัก HAPPY VALINETINE DAY 2018”โดยเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับคู่รักที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก วันที่ 14 ก.พ. 61 เวลา 08.00–16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญชวนช้อปเกษตรอินทรีย์ในงานตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ” ในวันที่ 26 ม.ค. 61 เวลา 08.00–15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนตรวจเข้มคุณภาพอาหาร เน้นสร้างเมืองอาหารปลอดภัย

น.ส.พนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย”ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยเขตฯ ได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจเข้มด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจสุขลักษณะ  ด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการ ในวันที่ 25 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนสถานีพรมแดน และโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เวลา 09.00–12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังเก็บสิ่งของเหลือใช้

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะชิ้นใหญ่ จากบ้านเรือนประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ ในวันที่ 28 ม.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น.  บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นเพลส ถ.ฉลองกรุง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวบรวมสิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีและลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารและสารเคมีในผักสด

 
เขตมีนบุรี นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด”         เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ             ที่จำหน่ายในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 29 ม.ค. 61 ณ ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า วันที่ 31 ม.ค. 61 ตลาดมีนบุรี 1 (ตลาดเก่ามีนบุรี) ถ.สีหบุรานุกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834
 

อ่านเพิ่มเติม...