ราษฎร์บูรณะจัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองแจงร้อน

นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองแจงร้อน ในวันที่ 19พ.ค. 61 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป บริเวณคลองแจงร้อน ใกล้ชุมชนวัดสน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดร่มรื่น และสวยงาม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขต ให้มีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ร่วมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจะช่วยกันดูแลรักษาสภาพคูคลองให้มีความสะอาดสวยงาม นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองแจงร้อน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

                                                            -----------------       (ปชส...เขตราษฎร์บูรณะ รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner