มีนบุรีจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์เชื่อมสายใยชาวมุสลิม

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี กำหนดจัดงานวันละศีล-อด"วันรอมฎอนสัมพันธ์" ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันที่ 30พ.ค. 61 เวลา 17.00-20.00น. ณ มัสยิดอัลฮุดา (คลองสามประเวศ)  ถ.ร่มเกล้า ตามโครงการการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารละศีล-อด และทำพิธีละหมาดร่วมกัน อันแสดงถึงการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการถือศีล-อดในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม ซึ่งมีความสำคัญยิ่งตามวิถีของการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนาให้ยึดมั่นประกอบความดี

เพื่อความผาสุกของครอบครัวและสังคม และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์กรศาสนาอิสลามและผู้นับถือศาสนาอิสลามให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

                                                            -----------------       (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner