สัมพันธวงศ์เชิญใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวว่า เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540สำนักงานเขตจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7และมาตรา 9แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เช่น โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง แผนงานโครงการ งบประมาณ คู่มือหรือคำสั่งหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานในด้านความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1อาคาร 1สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โทร. 0 2237 4541และ 0 2233 1224–8ต่อ 7157–8 ในวันและเวลาราชการ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทางเว็บไซต์ http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/967

                                                            -----------------       (ปชส...เขตสัมพันธวงศ์ รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner