บางเขนให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2554 ซึ่งมาตรา  5 บัญญัติให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน  70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เขตฯ จึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง การแจ้งเตือนให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ ยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก โดยขอให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับดูแลเด็กที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ นำเด็กพร้อมหลักฐานประกอบด้วย

1. สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ้ามี) 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว –ชื่อสกุลของเด็ก บิดา มารดา (ถ้ามี) 4. กรณีมีบิดา มารดา เป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา หากถึงแก่ความตายให้นำใบมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึงขอให้ผู้ปกครองนำเด็กพร้อมหลักฐานดังกล่าวไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ได้ตั้งแต่วันจันทร์–เสาร์ระหว่างเวลา 08.00–16.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner