foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2370131
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2460
18816
88279
2166135
268076
439839
2370131

Your IP: 54.226.41.91
2018-01-19 04:16

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการ โอนสิทธิการพัฒนามาบังคับใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เพื่อให้เหมาะกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วม หรือ (Working Group) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักผังเมืองเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ การประชุมคณะทำงานร่วม หรือ (Working Group) นี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาขาต่างๆ ตามประเด็นที่สำคัญ รวม 10 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประเด็น“การพัฒนาที่อยู่อาศัย” ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเนคชั่น (The connection Center) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว เขตจตุจักร 

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมักมีการระบาดของไข้เลือดออก จึงขอเชิญชวนประชาชนป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 ต.ค. 60 ทั้งประเทศพบผู้ป่วยจำนวน 42,035 ราย เสียชีวิต 56ราย สำหรับกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยจำนวน 6,111 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยเขตที่พบจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ เขตจตุจักร รองลงมา คือ เขตบางกะปิ และเขตดุสิต ตามลำดับ และในช่วงเดือน พ.ย. มักจะพบอัตราป่วยสูงสุดในรอบปี โดยพบมากที่สุดในช่วงอายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมา คือ 15-24 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

(24 ต.ค. 60) นายสันทัต ชาญธวัชชัย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59 – 3 มี.ค. 60 และรุ่นที่ 30 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59, 13 มี.ค. – 23 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

นายพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กทม. นำหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่และผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1 ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะนำอาหาร 1,000 กล่องและน้ำดื่ม 1,500 ขวด 

อ่านเพิ่มเติม...

นางวัลยา วัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 นั้น เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม เพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงระดมเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดรอบบริเวณสนามหลวงและเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้งการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดหลังคาเต้นท์บริเวณลานพระราชวังดุสิต ล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสวนอัมพร ล้างทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ถนนราชินี ถนนหน้าหับเผย และทำความสะอาดถนนรอบสนามหลวง โดยรถฉีดน้ำแรงดันสูง 2 คัน รถน้ำธรรมดา 3 คัน และรถทำความสะอาดถนน 4 คัน

อ่านเพิ่มเติม...

น.ส.ธนพร แดงจิ๋ว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 54 อัตรา ประกอบด้วย 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 17 ตำแหน่ง 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 17 ตำแหน่ง 3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง 4. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง 5. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง 6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง 7. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 8. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้นหรือมีวุฒิอยู่เดิม แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และมีความประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกชุก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า เป็นต้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เฝ้าระวังโรคดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม...

    (11 ต.ค. 60) นางสาวกาญจนา สมวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) แจ้งผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า คณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เห็นชอบให้ผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง” ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล” (BMA Home Ward Referral System) ของกองการพยาบาลสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
   

อ่านเพิ่มเติม...