foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3380793
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1123
9008
1123
3259828
309927
464948
3380793

Your IP: 54.198.195.201
2018-03-18 03:06

Facebook กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วม หรือ Working Group ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในประเด็น “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” 

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล กทม. แจ้งว่า สถานธนานุบาลฯ (โรงรับจำนำ กทม.) ได้คงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำ 1 ฉบับ เป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม...

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการศึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกับสภาพการณ์ของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ที่ขยายตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าวมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการ โอนสิทธิการพัฒนามาบังคับใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เพื่อให้เหมาะกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วม หรือ (Working Group) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักผังเมืองเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ การประชุมคณะทำงานร่วม หรือ (Working Group) นี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาขาต่างๆ ตามประเด็นที่สำคัญ รวม 10 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประเด็น“การพัฒนาที่อยู่อาศัย” ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเนคชั่น (The connection Center) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว เขตจตุจักร 

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมักมีการระบาดของไข้เลือดออก จึงขอเชิญชวนประชาชนป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 ต.ค. 60 ทั้งประเทศพบผู้ป่วยจำนวน 42,035 ราย เสียชีวิต 56ราย สำหรับกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยจำนวน 6,111 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยเขตที่พบจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ เขตจตุจักร รองลงมา คือ เขตบางกะปิ และเขตดุสิต ตามลำดับ และในช่วงเดือน พ.ย. มักจะพบอัตราป่วยสูงสุดในรอบปี โดยพบมากที่สุดในช่วงอายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมา คือ 15-24 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

(24 ต.ค. 60) นายสันทัต ชาญธวัชชัย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59 – 3 มี.ค. 60 และรุ่นที่ 30 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59, 13 มี.ค. – 23 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

นายพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กทม. นำหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่และผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1 ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะนำอาหาร 1,000 กล่องและน้ำดื่ม 1,500 ขวด 

อ่านเพิ่มเติม...

นางวัลยา วัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 นั้น เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม เพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงระดมเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดรอบบริเวณสนามหลวงและเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้งการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดหลังคาเต้นท์บริเวณลานพระราชวังดุสิต ล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสวนอัมพร ล้างทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ถนนราชินี ถนนหน้าหับเผย และทำความสะอาดถนนรอบสนามหลวง โดยรถฉีดน้ำแรงดันสูง 2 คัน รถน้ำธรรมดา 3 คัน และรถทำความสะอาดถนน 4 คัน

อ่านเพิ่มเติม...