RSS

สผม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของ กทม.ในพื้นที่ด้านตะวันออก

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาโครงการกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากปัจจุบันพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ที่มีบทบาทสำคัญด้านการระบายน้ำ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่สงวนรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง และพื้นที่บางส่วนถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดภัยทางการบินที่อยู่ทางตอนเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยข้อเท็จจริง พบว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งจึงเป็นจุดดึงดูดการพัฒนาเข้าสู่บริเวณดังกล่าวและส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภทมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดฝึกอบรมตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)

น.ส.อำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า สถาบันฯ จะดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ของสายงานที่มีคู่มือ TRM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ให้บริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน ก.ค. 60

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ก.ค. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1. ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2. คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร


3. คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4. รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ เขตธนบุรี ให้บริการวันที่ 1-7 ก.ค. 60 ห้างบิ๊กซีอิสรภาพ เขตธนบุรี วันที่ 11-16 ก.ค. 60 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 3-5 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดบัวแก้ว เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 6-7 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 11-12 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดลำกระดาน เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 13-14 ก.ค. 60 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 17-18 ก.ค. 60 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 19 ก.ค. 60 โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 20-21 ก.ค. 60 โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 24-25 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 26-27 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ให้บริการวันที่ 17-19 ก.ค. 60 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ ให้บริการวันที่ 20-21 ก.ค. 60 โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ ให้บริการวันที่ 24-27 ก.ค. 60 ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ เขตบางขุนเทียน ให้บริการวันที่ 22-23 และ 29-30 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารการทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียน โทร. 0 2621 0721 ในวันและเวลาราชการ

----------------- (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)

นักกีฬากทม.สุดเจ๋ง นำที่ 1 สงขลาเกมส์

 

          (26 มิ.ย. 60) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ขณะนี้กรุงเทพมหานครเก็บเหรียญได้ 59 เหรียญทอง 59 เหรียญเงิน และ 82 เหรียญทองแดง รวม 200 เหรียญ นำเป็นที่ 1 ในตารางการแข่งขัน โดยอันดับสองเป็นเจ้าภาพคือจังหวัดสงขลา มี 49 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง และที่สาม คือ จังหวัดชลบุรี มี 42 เหรียญทอง 37 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง

       

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกทม.

 

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมาย มาตรการทางผังเมือง และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

      

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำมาตรการสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ กทม.

 

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการรองรับการเติบโตของระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

         

อ่านเพิ่มเติม...

กรุงเทพมหานครห่วงใยสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม แนะกำจัดยาที่หมดอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

          นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ยาตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันยาเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาอาการเจ็บป่วย แต่บางครั้งยาก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้หากใช้ยาไม่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยได้รับยาจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขแล้วกินไม่หมด ทำให้มียาสะสมไว้ที่บ้านเกินความจำเป็นจนทำให้ยาเสื่อมสภาพและหมดอายุในที่สุด ซึ่งประชาชนบางรายอาจนำยาดังกล่าวไปใช้ต่อโดยไม่รู้ หรือนำไปทิ้งลงถังขยะหรือตามแหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา รวมทั้งยาฮอร์โมนและยาคุมกำเนิด ซึ่งมีคุณสมบัติคงสภาพ ทนทาน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 4-5 ก.ค. นี้ ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

          ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี รศ.นพ.อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานที่ปรึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร และเพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการ

อ่านเพิ่มเติม...