RSS

กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ฟรี วันละ 50 หน่วยในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่องและรับบริการใกล้บ้าน ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ร้ายแรง คนหรือสัตว์ ที่เป็นโรคนี้จะเสียชีวิตทุกราย 

อ่านเพิ่มเติม...

สผม.จัดงานปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋ว พ.ศ. 2560 และมอบรางวัลผังโรงเรียนดีเด่น

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มประชากรที่จะเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต หากได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านผังเมืองตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการปลูกฝังความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในด้านการมีส่วนร่วม การมีจิตสาธารณะ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมในอนาคตได้รับการยอมรับจากประชาชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เตรียมเปิดตัวโครงการสมารท์มาร์เก็ต เพิ่มช่องทางการค้า

พันตำรวจเอก จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด เปิดเผยว่า สำนักงานตลาดกำหนดเปิดตัวโครงการสมารท์มาร์เก็ต 4.0 ในวันที่ 26 ส.ค. 60 ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ซึ่งจะนำร่องเป็นตลาดแรก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้า ผ่านแอพพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการขายสินค้าผ่านหน้าร้าน ซึ่งผู้ค้าทุกท่านสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. ร่วมงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาชีพประจำปี 2560 (TUDA 2017)

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองร่วมกับสมาคมสถาปนิก ผังเมืองไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จัดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการประจำปีชื่อว่า “TUDA 2017” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ระหว่างวันที่ 22-28 ส.ค. 60 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

อ่านเพิ่มเติม...

กรุงเทพมหานครเตือนประชาชนป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กทม. มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจเพิ่มความเสี่ยงก่อให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับฤดูฝนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่งผลให้โรคนี้มีการระบาดได้รวดเร็ว 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติเรื่อง “ ตามรอยอัครศิลปิน”

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจัดการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ “ตามรอยอัครศิลปิน” ตามโครงการการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างความสุขด้วยความสนุกที่สร้างสรรค์ โดยสนับสนุนให้ศูนย์เยาวชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการแสดง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแสดงออกบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำที่เชื่อมั่นในตนเองและการมีมนุษย์สัมพันธ์ อันจักนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ระดมความคิดเห็นหาแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันกับจังหวัดสมุทรปราการ

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

ทางเท้าหน้าศูนย์เยาวชนฯไทย-ญี่ปุ่น ไม่ใช่ที่ซ้อมมอเตอร์ไซค์

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเวลาทำงาน ตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมา มีกลุ่มวัยรุ่น 3-5 คน นำรถจักรยานยนต์ลักษณะดัดแปลงเป็นรถแข่ง มาซ้อมหมุนตัวกลับรถ เป็นที่หวาดเสียว ส่งเสียงดัง วนเวียนอยู่บนทางเท้าหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างประตู 2-3 ระยะทางประมาณ 100 เมตร สร้างความเดือดร้านรำคาญให้แก่ผู้อาศัยและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...