กทม. จัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข “Moving Health 4.0 : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0”

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล-เกียรติบัตรงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Moving Health 4.0 : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0”ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์4.0 โดยการประยุกต์แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่สอดรับกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทั้งสิ่งประดิษฐ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานบริการของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เผยการกำหนดแนวก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมฯ เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ยืนยันทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจัดที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากรร้องเรียนว่าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองเปรมประชากรของกทม. ยังไม่เหมาะสมโดยระบุว่า การที่กทม. กำหนดรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนริมคลองโดยกำหนดแนวเขตคลองในระยะ 38 เมตร แต่คลองเปรมฯ ในปัจจุบันกว้างเพียง 20 เมตร ซึ่งระยะแนวเขตคลองที่กทม. กำหนดจะทำให้บ้านที่อยู่ในระยะคลองดังกล่าว จะต้องรื้อย้ายออกทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

สพข. จัดฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

น.ส.อำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ จะดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ–ชำนาญการพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ฉบับใหม่

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ผังเมืองรวมฉบับใหม่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐและความต้องการของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. แจงโครงการสร้างสะพานเชื่อมศิริราช-ท่าพระจันทร์ อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมเจ้าพระยา

นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงถึงกรณีที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียกรณีแนวคิดการสร้างสะพานคนข้ามเชื่อมศิริราชกับท่าพระจันทร์ ว่า ไม่อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แสดงถึง การขาดการพิจารณาแผนแม่บทอย่างบูรณาการ อีกทั้งควรพิจารณาโครงข่ายการสัญจร และสะพานคนข้ามนี้อาจกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ลดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์ และลดโอกาสที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกแล้วเยาวชนกทม. ดีเด่น “ประกายเพชร” ปี 2560 เตรียมมอบรางวัล 5 ส.ค. นี้

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี

(18 ก.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นภัยร้ายสำหรับผู้หญิงทุกคน ซึ่งประเทศไทยมีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงวันละ 14 คน สาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า Human Papilloma virus หรือ HPV ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ สำนักอนามัย กทม. จึงกำหนดให้บริการวัคซีนเอชพีวีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีช่วงอายุ 10-12 ปี จำนวนกว่า 34,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมกลุ่มย่อย “มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)”

 

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ของกทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม เป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่แปลงที่ดินขนาดใหญ่ทั้งที่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งมวลชนทางราง (Transit Oriented Development หรือ TOD) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมกลุ่มย่อย “มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)”

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ของกทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม เป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799952
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15589
17713
87083
3630358
257459
471627
3799952

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:02

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์