RSS

สสล. ดูแลความสะอาด ตกแต่งภูมิทัศน์สนามหลวงพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นางวัลยา วัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 นั้น เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม เพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงระดมเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดรอบบริเวณสนามหลวงและเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้งการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดหลังคาเต้นท์บริเวณลานพระราชวังดุสิต ล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสวนอัมพร ล้างทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ถนนราชินี ถนนหน้าหับเผย และทำความสะอาดถนนรอบสนามหลวง โดยรถฉีดน้ำแรงดันสูง 2 คัน รถน้ำธรรมดา 3 คัน และรถทำความสะอาดถนน 4 คัน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิด 8 ตำแหน่ง ให้ข้าราชการที่มีวุฒิสอบเข้าแท่งวิชาการ

น.ส.ธนพร แดงจิ๋ว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 54 อัตรา ประกอบด้วย 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 17 ตำแหน่ง 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 17 ตำแหน่ง 3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง 4. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง 5. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง 6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง 7. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 8. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้นหรือมีวุฒิอยู่เดิม แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และมีความประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. วอนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกันไข้เลือดออกและไข้ซิก้า

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกชุก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า เป็นต้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เฝ้าระวังโรคดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ประกาศ 2 รางวัลคุณภาพ ยกระดับการให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

    (11 ต.ค. 60) นางสาวกาญจนา สมวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) แจ้งผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า คณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เห็นชอบให้ผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง” ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล” (BMA Home Ward Referral System) ของกองการพยาบาลสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
   

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานตลาดนำต้นดาวเรืองประดับตกแต่งสนามหลวง 2

นายพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง 2,500 ต้น โดยร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ศาลาแดง ทหารจากร้อยรส. ร 19 พัน 2 ผู้ค้าและประชาชนทั่วไป จะนำดาวเรืองไปปลูกบริเวณเกาะกลางถนนภายในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ในวันที่ 14 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางการป้องกันอันตรายแก่ประชาชนจากเหตุทางเท้าชำรุดซึ่งอยู่ในพื้นที่แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า

สำนักการโยธาได้ชี้แจงสถานการณ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 สาย สายสีม่วง ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่คืนแล้ว สายน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีแดง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู อยู่ระหว่างการขอพื้นที่ก่อสร้าง และสายสีทอง อยู่ระหว่างการสำรวจสาธารณูปโภค ซึ่งในการขอใช้พื้นที่ถนนสาธารณะในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจะต้องมีการยื่นข้อมูลเพื่อแสดงให้แก่กรุงเทพมหานครได้รับทราบ อาทิ แบบรายละเอียดแสดงตำแหน่งโครงสร้างสถานี แผนงานก่อสร้าง มาตรการความปลอดภัยจากการก่อสร้าง และรายการทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อกทม. ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ที่จะระงับการก่อสร้างชั่วคราว หากการดำเนินการเข้าข่ายจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ไม่เป็นไปตามแผนงานการจราจรที่กทม. ได้พิจารณาแล้ว หรือกรณีที่กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เชิดชู 10 พนักงานกวาดดีเด่น รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คนทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 60

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานกวาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ซึ่งเป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมกลุ่มย่อย “มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)”

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (PUD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

สธก. คงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำพร้อมขยายวงเงิน บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชน

            พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำกทม. จึงได้จัดเตรียมแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชน   ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจ โดยคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำหนึ่งฉบับเป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...