กทม. เชิดชู 10 พนักงานกวาดดีเด่น รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คนทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 60

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานกวาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ซึ่งเป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมกลุ่มย่อย “มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)”

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (PUD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

สธก. คงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำพร้อมขยายวงเงิน บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชน

            พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำกทม. จึงได้จัดเตรียมแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชน   ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจ โดยคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำหนึ่งฉบับเป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

สสล. ประกาศผู้ชนะการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณมูลฝอยหรือนำของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในวัน World Car Free Day

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี เป็นวัน “World Car Free Day” โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่อย่างเช่นทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม กทม. ขอเชิญชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และจักรยาน เพื่อลดปัญหาการจราจร 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้ผลิตภาพยนตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร

(19 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานสมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ผลิตภาพยนตร์จากมณฑลเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยให้ความสำคัญกับสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

26 ก.ย. นี้ สผม. เปิดตัวโครงการจัดทำผังเมืองรวม กทม.“กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All”

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถใช้เป็นกรอบพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมแสวงหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการย่อมส่งผลให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All”

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลตากสินไฟเขียวให้ประชาชนเชื่อมต่อ WIFI ฟรี ในระหว่างรอคอย

นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตากสินกำหนดเปิดตัว “Taksin Smart Wifi” เพื่อตอบรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับ โรงพยาบาลตากสินมีความต้องการเปิด Internet ไร้สาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย ค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้ และในส่วนของประชาชนที่มารับบริการก็จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง ความรู้ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตากสินจัดเตรียมไว้ให้ ขณะรอพบแพทย์หรือรอรับยาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

1-30 พ.ย. 60 ทั้ง 50 เขต กทม. เปิดรับผู้สูงอายุเกิดก่อน 1 ต.ค. 2501 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 60 เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ทันตามกำหนด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799958
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15595
17713
87089
3630358
257465
471627
3799958

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:03

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์