กทม. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของศาลาพักผู้โดยสารฯ ทั่วพื้นที่

 
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการกองการขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. แจ้งว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน อาจมีพายุฝนลมแรง ด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งเร่งตรวจความมั่นคงแข็งแรงและการดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
สำนักการจราจรและขนส่ง แจ้งว่าปัจจุบันศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมีกระจายอยู่ทั่วไปทั้งถนนสายหลักและสายรองที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในพื้นที่ทั้ง 50 เขต โดยมีศาลาที่พักผู้โดยสารฯ จำนวน 2,265 หลัง แบ่งเป็น ศาลาที่ให้สิทธิเอกชนดูแลบำรุงรักษาและหาประโยชน์จากโฆษณา จำนวน 1,089 หลัง ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่งได้กำกับควบคุมและประสานผู้รับสิทธิให้เคร่งครัดตรวจสอบความความมั่นคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีลมและฝนตกหนัก และศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ที่กรุงเทพมหานครดูแลบำรุงรักษาเอง ที่อยู่ในพื้นที่ชั้นใน สำนักการจราจรและขนส่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารฯ  จำนวน 494 หลัง ส่วนศาลาที่พักผู้โดยสารฯ บริเวณพื้นที่ชั้นนอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ ศาลาทรงไทย หรือศาลาทรงหลังคาลอนโค้ง ได้มีการแบ่งพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำรวจ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง อาทิ ตัวเสา โครงหลังคา รางน้ำ และม้านั่ง รวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ
 
———————————-
 
 
e-max.it: your social media marketing partner