สผม. ฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

 

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักผังเมือง จำนวน 216 คน ในวันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักผังเมือง เขตดินแดง เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร การป้องกันมิให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักผังเมืองกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นและกระทำผิดวินัยโดยไม่เจตนา จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการที่อาจทำให้เกิดการกระทำทุจริตและการกระทำผิดวินัย

และจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักผังเมืองปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากกลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรมและระบบคุณธรรม กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักผังเมืองมีความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน การรักษาวินัย การกระทำผิดวินัย แนวทาง การลงโทษทางวินัยและประมวลจริยธรรม มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561–2564) เกิดระบบการทำงานที่ดี สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำผิดวินัย ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างการเป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

                                                                        -----------------                   (ปชส...สผม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner