ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯชำระภาษีตามกำหนด

        นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.2560 โดยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขตซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 28 ก.พ.61 ภาษีป้าย กำหนดให้เจ้าของป้ายยื่นแบบรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ณ สำนักงานเขตซึ่งป้ายนั้นตั้งอยู่ สำหรับป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์)ที่ต้องเสียภาษีให้ยื่น ณ สำนักงานเขตซึ่งได้จดทะเบียนยานพาหนะนั้น ภายในวันที่ 31 มี.ค.61 และภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้เจ้าของที่ดินชำระค่าภาษีภายในวันที่ 30 เม.ย.61 สำหรับเอกสารประกอบการยื่นแบบและชำระภาษี ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ) และสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการยื่นแบบด้วย
ทั้งนี้การชำระค่าภาษีทั้ง 3 ประเภทนั้น สามารถชำระได้ที่สำนักงานทั้ง 50 แห่ง หรือจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) หรือชำระโดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เพื่อความสะดวกยังสามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยใช้แบบใบนำการชำระภาษีกรุงเทพมหานครที่แนบไปพร้อมใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๘) หรือหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) หรือหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๙) หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านระบบInternet KTB Online หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร
 
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ผ่านทางช่องทางที่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองรายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามวันที่กำหนด ทั้งนี้ภาษีของท่านกรุงเทพมหานครจะนำไปร่วมสร้างและพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
------------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner