สผม. จัดประชุมคณะทำงาน “กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” เพื่อกำหนดผังเมืองใหม่

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วม หรือ Working Group ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในประเด็น “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” 

กำหนดประชุมในวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเนคชั่น (The connection Center) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว เขตจตุจักร โดยสำนักผังเมืองจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปประมวลผลเพื่อกำหนดแนวทาง การปรับปรุงข้อกำหนด แผนผัง เสนอแนะมาตรการทางผังเมืองและมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฉบับใหม่ต่อไป

 

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner