แปรญัตติร่างฯ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ...

(12 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯศึกษาโครงการ One Bangkok เขตปทุมวัน

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. และสภากทม. เห็นชอบแนวทาง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานภาพ บ.กรุงเทพธนาคม

(12 ก.ค. 60) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร : พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นญัตติในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรือจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านต่างๆ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. แจงแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาลและการปรับปรุงสวนลุมพินี

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

เสนอสภากทม. ตั้ง คกก.วิสามัญศึกษาผลกระทบโครงการ One Bangkok พุธนี้

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. สภากรุงเทพมหานคร จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญๆ ดังนี้ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการปกครองฯสภากทม.เดินหน้าจัดระเบียบคลองลาดพร้าว

 
ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตจตุจักร วันนี้( 6 มิ.ย.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลองลาดพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์  พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายพิษณุ รักษาชาติ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้แทนกรมธนารักษ์ ตัวแทน ม.พัน 20 รอ. ผู้แทนสถาบันพัฒนาชุมชน  ผู้แทนกองอำนวยการความมั่นคง กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ผู้แทนชุมชนริมคลอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษาการควบคุมยาสูบและคุ้มครองสุขภาพประชาชน ตาม พ.ร.บ.2560

 
 
( 5 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ลงมติ ไม่มีอำนาจเห็นชอบการเพิ่มวงเงินโครงการสร้างศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อฯ

 
 
( 5 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ผนึก 3 หน่วยงานสร้างองค์กรแห่งความสุข

สภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สัมมนาพัฒนาองค์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ที่โรงแรมดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

(28 มิ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3815828
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
6592
8429
15021
3712869
273335
471627
3815828

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-23 16:31

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์