RSS

สภากทม.ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าบำบัดน้ำเสียก่อนรับหลักการ กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

(8 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ประชุมสามัญสมัยที่ 4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

         (7 พ.ย.60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้(8 พ.ย.60) จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ต้อนรับคณะผู้แทนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 (7 พ.ย.60)  เวลา 10.00 น. : ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายปันจี เวอร์จิแอนโต สมาชิกสภากรุงจาการ์ตา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภากรุงจาการ์ตาและคณะฯ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการสามัญกิจการสภากรุงเทพมหานคร นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และผู้แทนจากสถานฑูตอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ประชุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง โครงการ One Bangkok เขตปทุมวัน

(6 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากทม.5-6 : นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน ครั้งที่ 4/2560 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโครง One Bangkok โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน อาทิ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน และชุมชนเคหะบ่อนไก่ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบัญญัติสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบังคับใช้อย่างจริงจัง

(1ต.ค. 60) เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ “การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร”

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันนี้(11 ต.ค.60) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) พ.ศ.2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะอนุกรรมการฯเพิ่มพื้นที่สีเขียว สภากทม.ติดตามการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตจตุจักร

 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตจตุจักร วันนี้(9 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. : นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สภากทม. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตจตุจักร และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ การดูแลรักษาตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะและที่ดินของเอกชน โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พลเอกคนินทร วงศสาโรจน์ พลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร น.ส.ศศิชา ทับทิม นายสมบัติ วรสินพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการการปกครองฯ สภากทม.ติดตามปัญหารุกล้ำคลองลาดพร้าว

 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตจตุจักร วันนี้( 9 ต.ค.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลองลาดพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกคนินทร วงศ์สาโรจน์ พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล พล.ต.ท.ธีรศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ( กอ.รมน.กทม.) กองอำนวยการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักระบายน้ำ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน สถาบันการจัดการที่ดิน ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารกทม. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน BRT ต่อที่ประชุมสภากทม.

สภากทม. เปิดประชุมสามัญสมัยที่ 4 เร่งรัดกทม. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ เน้นประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกำชับให้เดินหน้าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ประชาชน

(4 ต.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา กทม.

อ่านเพิ่มเติม...