คณะกรรมการวิสามัญฯ สภากทม. พิจารณาปรับลดงบ 4 สำนัก

(15 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 61 ของสำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

สภานครหลวงเวียงจันทน์ ยืนยันเข้าร่วมการประชุม ASEAN Summit 2018 ที่ กรุงเทพมหานคร

(11 ส.ค.60) ที่ห้องรับรองที่ทำการนครหลวงเวียงจันทน์ : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เข้าเยี่ยมคารวะนางคำฟอง พูมวงไช รองประธานสภานครหลวงเวียงจันทน์

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการศึกษา ชี้แจงงบประมาณปี 61 ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ สภากทม.

(11 ส.ค.60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ของ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการศึกษา โดยมี พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ นายวิชาญ ธรรมสุจริต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการวิสามัญฯ งบปี 61 สภากทม. พิจารณา 4 วัน ปรับลดไป 48 ล้านบาท

(10 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายฯ ของ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักคลัง การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการแพทย์ เพื่อดูความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เท่าที่จำเป็น โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ดูแลแต่ละสำนัก ประกอบด้วย นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ พล.ต.สุทธิชัย วงษ์บุบผา และนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เป็นเจ้าภาพ เชิญประธานสภาประชาชนฮานอย ร่วมประชุม ASEAN City Council Meeting 2018 ที่กรุงเทพฯ

 
 
ที่ สภาประชาชนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 10 ส.ค. 60)  เวลา 11.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุลรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางนำนักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ไปเยือนสภาประชาชนกรุงฮานอยอย่างเป็นทางการ      เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน ง็อก ต๋วน รองประธานสภาประชาชนกรุงฮานอย ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการวิสามัญฯ ปรับลดงบประมาณ 50 เขต 26.58 ล้านบาท

(9 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบฯ ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 เขต เพื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณที่กรุงเทพมหานคร นำไปพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบฯ61 เริ่มพิจารณางบฯ 15 เขตวันนี้

 ที่ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3 - 6 วันนี้( 7 ส.ค.60) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดยนายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการฯเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติงบประมาณของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 8 เขต และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 7 เขต พร้อมให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรายงานผลและพิจารณาคำขอแปรญัตติ โดยมีสำนักงานเขตทั้ง 15 เขต เข้าร่วมชี้แจง 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ให้การต้อนรับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ สานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

(3 ส.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ นายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานพรรคประชาธิปไตยในสมาคมผู้กำหนดนโยบาย สภาจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานคร สานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต พลโทโชติภณ จันทร์อยู่ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

พรรคประชาธิปไตยในสมาคมผู้กำหนดนโยบาย สภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเยือนสภากทม.

 
 
ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร วันนี้( 3 ส.ค.60) เวลา 10.30 น. : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ นายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานพรรคประชาธิปไตยในสมาคมผู้กำหนดนโยบาย สภาจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานคร สานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800048
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15685
17713
87179
3630358
257555
471627
3800048

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:12

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์