foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957807
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2965
13125
46404
2789439
351889
503863
2957807

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:25

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

(20 ก.ค. 60) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นเสนอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาในวาระแรก ในที่ประชุม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและภาระหนี้ของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

(19 ก.ค. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 79,367.30 ล้านบาท โดยในรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบงบประมาณกว่า 75,058 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ยื่นญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค.60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของพลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนให้ต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร : พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นญัตติในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรือจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านต่างๆ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. สภากรุงเทพมหานคร จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญๆ ดังนี้ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...