foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991849
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8720
13904
80446
2789439
385931
503863
2991849

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:17

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

(30 ส.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 (28 ส.ค.60) เวลา 13.30 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 5 – 6 สภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

(24 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดยนายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณารายการแปรญัตติของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นยอดงบประมาณที่มีความจำเป็น จำนวน 3004,386,500 บาท ซึ่งมีการพิจารณา 3 หน่วยงานเพิ่มเติม ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และงบกลาง โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

(17 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3–6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีการพิจารณางบประมาณของ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รายการที่รอการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 60 ถึงปัจจุบัน และงบกลาง ซึ่งมีนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

(16 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3– 6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งมี พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารทั้ง 5 หน่วยงาน เข้าร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

(15 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 61 ของสำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

(11 ส.ค.60) ที่ห้องรับรองที่ทำการนครหลวงเวียงจันทน์ : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เข้าเยี่ยมคารวะนางคำฟอง พูมวงไช รองประธานสภานครหลวงเวียงจันทน์

อ่านเพิ่มเติม...

(11 ส.ค.60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ของ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการศึกษา โดยมี พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ นายวิชาญ ธรรมสุจริต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

(10 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายฯ ของ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักคลัง การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการแพทย์ เพื่อดูความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เท่าที่จำเป็น โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ดูแลแต่ละสำนัก ประกอบด้วย นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ พล.ต.สุทธิชัย วงษ์บุบผา และนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...