เขตพญาไทระดมสมองหลายหน่วยงานแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูง กระทบต่อชุมชน

 

          (15 มิ.ย. 60) ที่ห้องประชุมภาสะพงษ์ เขตพญาไท : พลโทโชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในเขตพื้นที่เขตพญาไท โดยมีนางลักษณา โรจน์ธำรง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  ในที่ประชุม นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้แทนสำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบางชื่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ผู้แทนผู้ประกอบการ และตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท ร่วมประชุม

         

พลโทโชติภณ เปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างอาคารที่จะดำเนินการในพื้นที่เขตพญาไท มีประมาณ 12 โครงการ อาทิ โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 7 โครงการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วจำนวน 3 โครงการ และโครงการไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ จำนวน 3 โครงการ และโครงการที่เตรียมยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารจำนวน 5 โครงการ ซึ่งการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักการโยธา จำนวน 11 โครงการ และที่สำนักงานเขตพญาไท จำนวน 5 โครงการ

         อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาการก่อสร้างอาคาร จึงได้เชิญหลายหน่วยงานและผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ามาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความหนาแน่นของพื้นที่ การตี ความกฎหมาย การพิจารณาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนจากการสร้างคอนโดมิเนียม ปัญหาผังเมืองรวม ซึ่งปัจจุบันมีความหนาแน่นของประชากร ทำให้มีจำนวนอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เช่น การตีความเกี่ยวกับลักษณะของอาคาร การวัดความสูงของอาคารและความกว้างของถนนสาธารณะ

          นอกจากนี้ยังมีปัญหาระหว่างการก่อสร้างอาคาร เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง เวลาและกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการก่อสร้าง และการไม่ปฏิบัติหรือมาตรการตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนของการจราจร ก็เป็นปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข เพราะการจอดรถขนส่งวัสดุภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลจอดมากขึ้นก็ส่งผลกระทบให้การจราจรภายในซอยคับแคบ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ การป้องกันอัคคีภัย ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการขยายเมือง

          อย่างไรก็ตามผลของการประชุมครั้งนี้ สำนักงานเขตพญาไทจะได้ทำสรุปประเด็นรายงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

                                                          -----------------                 (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner