ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษาสาธารณสุขระดับอำเภอในเขตกทม.

(12 ก.ค. 60) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ยื่นญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560

นพ.พรเทพ กล่าวว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีพื้นที่และประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก เมื่อเทียบทั้งขนาดและประชากรแล้วกรุงเทพมหานครมีขนาดเท่ากับ 5 จังหวัด มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 50 เขต แต่กรุงเทพมหานครไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่อำนวยการพื้นที่เท่าอำเภอดังเช่นการบริหาร ในอำเภอ ทำให้กฎหมายหลายฉบับขาดการบังคับใช้ในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยาฯ พระราชบัญญัติเครื่องสำอางฯ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ พระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ พระราชบัญญัติโรงงานฯ ซึ่งมีกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญและสิ่งอันตรายที่ต้องบังคับใช้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับเขตของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดรูปแบบ อำนวยการให้เกิดการดูแลด้านสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งหน่วยอำนวยการสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตของกรุงเทพมหานครต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 คน ใช้เวลาศึกษา 180 วัน ก่อนนำเข้ารายงานผลการศึกษาต่อสภากรุงเทพมหานคร ต่อไป

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner