“พลตรีสุทธิชัย” จี้กทม. ทำโครงการชุมชนสุขภาวะให้ยั่งยืนต่อเนื่อง

(12 ก.ค.60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของพลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนให้ต่อเนื่อง

พลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ กรุงเทพมหานครจึงต้องมีมาตรการและโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครเคยมีโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน ซึ่งบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่เนื่องจากโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนมีความสำคัญ โดยเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครใช้ผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบต่อประชาชนชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งดำเนินการให้ชุมชนมีความสามัคคีและมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อเนื่อง หากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่มีโครงการใดมาทดแทนโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน จะทำให้งบประมาณส่วนที่เกี่ยวกับชุมชนขาดหายไป 200 ล้านบาท จึงเห็นควรให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดรูปแบบให้กระชับชัดเจน มีมาตรฐานและเกิดประโยชน์ชุมชนมากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการดำเนินการกิจกรรมร่วมกันของชุมชน

ทั้งนี้ที่ประชุมสภากทม. มีมติเห็นชอบ โดยจะนำเรียนฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ดำเนินการต่อไป

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner