แปรญัตติร่างฯ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ...

(12 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยกรุงเทพมหานครได้ยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือเงินอื่นให้แก่กรุงเทพมหานคร หรือองค์กรอื่นใดที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งกรุงเทพมหานครเห็นสมควรให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามได้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง อ้างถึงข้อกฎหมายซึ่งไม่ได้มีรองรับแต่อย่างใด การกำหนดองค์กรอื่นหรือหน่วยงานอื่นมีความหมายที่กว้างจนเกินไป ซึ่งจะต้องกำหนดให้แคบกว่านี้ และควรกำหนดกำหนดวงเงินด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีคำนิยามของตัวร่างยังมีความซ้ำซ้อนกันมาก ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการโดยได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯจำนวน 11 คน มีกำหนดแปรญัตติ 3 วัน

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner