สภากทม. ประชุมการใช้งบประมาณปี 60 และการขอจัดสรรงบปี 61 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก

 

          (14 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงเทพตะวันออก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

       

   ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับแนวทางการปฏิบัติต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างสภากทม. กับฝ่ายบริหาร คือ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของประชาชน การกระจายอำนาจ การจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ของสำนักงานเขต ซึ่งสภากทม. ได้นำมาประชุมพิจารณาก่อนเสนอให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการ

          พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้นโยบายในการพิจารณางบประมาณในปี 61 คือ ยึดหลักการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพมหานคร ดูแลความต้องการของประชาชนโดยจัดลำดับของความเร่งด่วน ต้องสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเน้นความสุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

          ด้าน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กทม. มีแนวทางให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 และต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและแนวทางการของบประมาณปีที่ผ่านมาด้วย ในการจัดตั้งงบประมาณปี 61 ถ้าหากมีโครงการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย หรือลอกท่อระบายน้ำจะต้องขออนุญาตจากสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำก่อน ส่วนการขอไปปรับปรุงในที่ดินเอกชนต้องดำเนินตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงต้องไม่เกิน 70% การของบประมาณต้องมีการลงพื้นที่จริง เพื่อนำมาให้สำนักงบประมาณพิจารณา ก่อนจะนำเข้าสู่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาทั้งจำนวน 78,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้องมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และอยากให้เขตดูเงื่อนไขบางประการ เช่น การก่อสร้างอาคารต้องทำให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรืออาคารกรุงเทพมหานครเองจะต้องแจ้งสำนักการโยธาทราบ ทั้งนี้ในปีงบประมาณปี 60 มีบางอาคารที่ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเขตดูรายละเอียดให้ถ่องแท้และรอบคอบ เช่น ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ด้วยหรือไม่ ก่อสร้างเกินกว่าที่ได้อนุญาตด้วยหรือไม่ ก่อสร้างถนนตรอกซอยต้องไปดูว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ การก่อสร้างต้องศึกษาปัญหาบางประการ   ทั้งข้อมูล และ พ.ร.บ.อาคาร หรือใช้ ม.44 ร่วมด้วยก็ได้ บางโครงการถูกยกเลิกต้องมีข้อมูลและต้องคำนวณตัวเลขให้ถูกต้อง    หากได้งบประมาณอนุมัติมาแล้วไม่สามารถใช้ได้จะเสียประโยชน์ 

          ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า ในส่วนของโครงการต่อเนื่องกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาก รวมถึงการส่งมอบที่ดิน สำหรับโครงการใหม่ ส่วนหมวดค่าใช้สอย เจ้าหน้าที่เขตต้องมีความรอบคอบ ทำให้ถูกต้อง ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น การส่งของรับงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนภาพรวมฝั่งกลุ่มเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออก ไฟสว่าง ทางดี น้ำไม่ท่วม รัฐบาลให้ความสำคัญ เมืองก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องเน้นการดูแลเรื่องของชุมชน ยกระดับสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อไป

                                                          -----------------                   (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner