สภากทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯศึกษาโครงการ One Bangkok เขตปทุมวัน

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน

นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระราม 4 ติดกับสวนลุมพินี พื้นที่จำนวน 104 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการ One Bangkok ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า ที่พักอาศัย ตลอดจนพื้นที่ทำกิจกรรม โดยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มักจะเกิดปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชน รวมทั้งชุมชนบริเวณใกล้เคียง เช่น มลภาวะทางอากาศ เสียง ขยะสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำ การจราจร เป็นต้น อีกประการหนึ่งที่สำคัญของการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องมีการจัดทำประชาพิจารณ์สำหรับโครงการที่คาดว่าจะมีผลกระทบสูง โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตามกระบวนการ ประกอบด้วย การรับรู้ ปรึกษาหารือ ร่วมตัดสิน และการลงประชามติ ประกอบกับการดำเนินการโครงการ ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากทม.มีมติเห็นชอบ พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok ในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 13 คน ใช้เวลาศึกษา 180 วัน ก่อนนำเข้าสู่สภากทม.เพื่อรายงานผลการศึกษาอีกครั้ง

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner