กทม. และสภากทม. เห็นชอบแนวทาง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานภาพ บ.กรุงเทพธนาคม

(12 ก.ค. 60) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร : พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นญัตติในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรือจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านต่างๆ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

 ดังนั้นการดำเนินกิจการตามภารกิจของกรุงเทพมหานครทั้งที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเอง มอบหมายหรือจัดจ้างให้ดำเนินการแทน กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น กรณีกรุงเทพมหานครว่าจ้างหรือมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครจำนวนมาก กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในญัตตินี้ อย่างมากมายเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการนำเข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยให้มีคณะกรรมการที่มาจากสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนักวิชาการ ผู้ทรงวุฒิ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกรุงเทพมหานครสามารถนำแนวทางไปบริหารจัดการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในอนาคตได้

 

นอกจากนี้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน และนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบสถานภาพของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รวมทั้งให้มีการกำหนดภารกิจและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบกับญัตตินี้ และสภากรุงเทพมหานครจะได้นำเสนอรายละเอียด และหารือร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

----------------- (ชลธิชา...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner