เสนอสภากทม. ตั้ง คกก.วิสามัญศึกษาผลกระทบโครงการ One Bangkok พุธนี้

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. สภากรุงเทพมหานคร จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญๆ ดังนี้ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ

 ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรือจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok

พื้นที่เขตปทุมวัน ญัตติของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนให้ต่อเนื่อง และญัตติของ น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner