สภากทม.เห็นชอบให้ตั้ง คกก.เพื่อศึกษาแนวทางฟื้นฟูเกาะรัตนโกสินทร์

สภากทม.เห็นชอบให้ตั้ง คกก.เพื่อศึกษาแนวทางฟื้นฟูเกาะรัตนโกสินทร์
 นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ได้ยื่นเสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในเนื่องจากเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรม และวัฒนธรรมของชาติในยุครัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังวัดต่างๆ ศาลหลักเมืองและรายล้อมด้วยสถานที่อื่นอื่นๆที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทย แต่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย ปัญหาแผงค้าขายไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองหลอดและคนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน ปัญหาผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนเร่ร่อน การค้าประเวณี ปัญหาที่จอดรถโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณรอบสนามหลวง ปัญหาการดูแลไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและของนักท่องเที่ยวที่มาชมความงามในยามราตรีและเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง แต่ปัญหายังคงมีอยู่โดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายที่เหลื่อมล้ำอยู่หลายฉบับในการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการศึกษากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ. ศ. 2504 รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
 ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับญัตติฯ ดังกล่าว โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  17 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารกทม. 5 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 12 คน กำหนดระยะเวลาการศึกษา 150 วัน
                                              ---------------------------------
e-max.it: your social media marketing partner