สภากทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษาการควบคุมยาสูบและคุ้มครองสุขภาพประชาชน ตาม พ.ร.บ.2560

 
 
( 5 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 
นายพรเทพ กล่าวว่า เนื่องจากการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่น โดยมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ และหน้าที่อื่น 
 
นายพรเทพ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังไม่ดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเป็นรูปธรรมและเอกภาพ ส่งผลให้ยังมีผู้สูบบุหรี่อยู่ในกรุงเทพมหานครถึง 1 ใน 5 ของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูบบุหรี่กลุ่มใหม่ ซึ่งการสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก อาทิ โรคปอด  มะเร็งปากมดลูก โรคหัวใจ และมีผลต่อสมอง จึงจำเป็นที่ต้องศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่และหาแนวทางให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากทม.ได้มีมติเห็นชอบ โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 15 คน กำหนดระยะศึกษา 180 วัน ก่อนเสนอเข้าสู่สภากทม.ต่อไป
 
 
...................................................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
e-max.it: your social media marketing partner