กทม.ชี้แจงถึงการก่อสร้าง กทม. 2 และการดำเนินการในโครงการต่างๆ

กทม.ชี้แจงถึงการก่อสร้าง กทม. 2 และการดำเนินการในโครงการต่างๆ
 
 (18 เม.ย. 61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งในโอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุมประธานสภากรุงเทพมหานครได้แสดงความยินดีกับ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61 
 
 
 นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอกระทู้ถามสดขอทราบผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน จำนวน 67 เรื่อง โดยแยกเป็น ปี พ.ศ.2557 จำนวน 8 เรื่อง ปี พ.ศ.2558 จำนวน 14 เรื่อง ปี พ.ศ.2559 จำนวน 26  เรื่อง ปี พ.ศ.2560 จำนวน 13 เรื่อง ปี พ.ศ. จำนวน 5 เรื่อง จึงขอทราบผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเรื่องที่ยังไม่มีการรายงานให้สภากรุงเทพมหานครทราบดังกล่าว อาทิ การก่อสร้างอาคารสภากรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง การก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ การก่อสร้างอาคารธานีนพรัตน์ อาคาร 2 และอาคาร 3 อุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อ และมาตรการการดำเนินการกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า 
 
 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตอบคำถามกระทู้ถามสดของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ว่า การก่อสร้างสภากรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ได้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นสัญญาระยะแรกและสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยเป็นการก่อสร้างในส่วนของหอประชุมสภาฯ เท่านั้น และหลังจากนั้นก็ได้หยุดการดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่ง พ.ศ.2559 กรุงเทพมหานครได้ใช้งบประมาณ 243 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงหอประชุมสภาฯ และอาคารประกอบซ้ายขวา ซึ่งเรียกว่า อาคารเหนือ อาคารใต้ ปัจจุบันสัญญานี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานตามสัญญาระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการตกแต่งภายในหอประชุมสภาฯ อาคารเหนือและอาคารใต้ โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในเดือน พ.ย. 61 ทั้งนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจอีกครั้งหนึ่ง พบว่าในส่วนของหอประชุมสภาฯ ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% ไม่นับส่วนประกอบอาคาร คือ อาคารเหนือและอาคารใต้ ตลอดจนห้องประชุมบางห้อง ซึ่งไม่เกี่ยวกับหอประชุมสภาฯ และได้ทำการเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด 2 เดือน คือภายในเดือน ส.ค. นี้
 
 
 
 ในส่วนของการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา  ซึ่งมีปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่รัฐบาลได้ให้งบประมาณกับกรุงเทพมหานครมาซึ่งมีเงื่อนไขว่าการจะทำการก่อสร้างโดยต้องไม่มีการไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนจะหาที่อยู่ให้ ซึ่งตามแนวคลองลาดพร้าวมีผู้บุกรุกคลองอยู่ทั้งหมด จำนวนประมาณ 6,300 หลังคาเรือน และอยู่ในพื้นที่ 8 สำนักงานเขต โดยได้มอบหมายให้ทั้ง 8 สำนักงานเขต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และกระทรวงพัฒนาสังคม (พม.) ลงพื้นที่ทำการเจรจากับประชาชน ซึ่งก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 70% พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการใช้ที่ริมคลองโดยร่นระยะเข้ามาห่างจากคลอง 12 ม. ทำการปลูกบ้านมั่นคง หลังจากนั้นประชาชนจะย้ายจากที่อยู่เดิมเข้ามาอยู่บ้านมั่นคง แล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าดำเนินก่อสร้างเขื่อนต่อ ดังนั้นการทำงานจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ การก่อสร้างบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ พอช. และ พม.  แต่การก่อสร้างเขื่อนนั้นเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่าเป็นไปได้ไม่เร็วมากนัก เพราะเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย การก่อสร้างจึงต้องใช้ระยะเวลา แต่ก็ได้กำชับไว้อย่างต่อเนื่องแล้วว่าให้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2562 
 
ด้านการจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการในหลายวิธีอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะ และขนขยะไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โดยมอบหมายให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต เข้าดำเนินการเก็บขยะตามเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง หรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแยกขยะ
 สำหรับอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ ซึ่งมีความยาว 6,400 ม. โดยผลการก่อสร้างแล้วเสร็จ 99% โดยในเดือน พ.ค. 60 ที่ผ่านมา ได้เริ่มดำเนินการทดสอบระบบปั๊มและระบบเครื่องกลเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็ได้มีการทดสอบระบบมาโดยตลอด พร้อมกับบ่อทั้ง 6 บ่อ และจะมีการทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 เม.ย. นี้ ก่อนจะทำการตรวจรับ ซึ่งจะต้องใช้สอยได้ 100% 
 
ในส่วนของอาคารธานีนพรัตน์ ซึ่งยังดำเนินการก่อสร้างไม่เสร็จ เพราะทั้ง 2 ข้าง ยังต้องมีอาคาร 5 ชั้น ปีกซ้ายและปีกขวาเหมือนของสภากรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 4,000 ตารางเมตร ซึ่งยังไม่เคยของบประมาณเพื่อเข้าดำเนินการปรับปรุงต่อ แต่ในส่วนของอาคารสภากรุงเทพมหานคร 2 ได้ดำเนินการของบปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการแล้วว่าจะยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่ม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารปีกซ้ายปีกขวาของอาคารธานีนพรัตน์ต่อในปี พ.ศ.2562 วงเงิน 200,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารให้เรียบร้อย และนอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เงินจำนวน ประมาณ 500 กว่าล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักระบายน้ำกับสำนักการโยธา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ หลังจากนั้นจะย้ายบุคลากรทั้ง 2 สำนัก ที่ทำงานอยู่ในอาคารธานีนพรัตน์ชั่วคราวกลับไปใช้อาคารเดิม อีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีนโยบายที่ให้หน่วยงานบางหน่วยที่ยังเช่าที่เอกชนย้ายเข้าไปอยู่อาคารธานีนพรัตน์แทน เพื่อลดงบประมาณค่าเช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานคร 
 
ส่วนเรื่องผู้ฝ่าฝืนขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งสำนักเทศกิจได้มีการพัฒนาระบบการนำผู้กระทำผิดเข้ากระบวนการตามกฎหมาย เช่น การให้เงินรางวัลแก่ประชาชนที่ชี้เบาะแสถึงบุคคลขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดอยู่ในช่วงบางเวลา ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต คอยกวดขันไม่ให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าอีก พร้อมทั้งจัดทำรายงานส่งให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน เพื่อดำเนินการและติดตามผลต่อไป
 
สำหรับผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 67 ญัตติ  นั้น บางเรื่องมีความคืบหน้าจำนวนมาก และในบางเรื่องดำเนินการเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงาน ซึ่งหลังจากนี้จะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 67 ญัตติ รายงานให้กรุงเทพมหานครได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวบและสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของแต่ละญัตติ รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆให้กับสภากรุงเทพมหานครทราบอีกครั้งต่อไป 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner