สภากทม.เห็นชอบให้สร้างลิฟท์ตามแนวรถไฟฟ้าทั้ง 2 ฝั่ง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 (11 เม.ย. 61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 
 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณโครงการก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทางสัมปทาน เนื่องจากศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟท์ที่สถานีขนส่งทั้ง 23 สถานี และให้จัดทำอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีขนส่งทั้ง 23 สถานี รวมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้า โดยให้จัดที่ว่างสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร และให้มีราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร บริเวณทางขึ้น-ลงพร้อมทั้งติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถคันที่จัดให้สำหรับคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา พร้อมทั้งให้บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองและใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ในส่วนเส้นสัมปทานเพิ่มอีก 18 สถานี จำนวน 52 ตัว แต่ปัจจุบันลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นจำหน่ายตั๋วถึงชั้นชานชาลาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ในแนวเส้นทางสัมปทาน ยังมีไม่ครบทั้ง 2 ฝั่ง และบางสถานีเป็นลิฟท์ที่ขึ้นตรงจากชั้นพื้นดินผ่านชั้นจำหน่ายตั๋วไปถึงชั้นชานชาลาโดยตรง ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้บริการได้ เนื่องจากต้องชําระค่าโดยสารบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋วก่อน กรุงเทพมหานครจึงมีโครงการก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทางสัมปทาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างลิฟต์จากชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋ว และจากชั้นจำหน่ายตั๋วถึงชั้นชานชลาเพิ่มเติมให้ครบทั้ง 2 ฝั่งจำนวน 16 สถานี รวม 19 ตัว ซึ่งได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานในเบื้องต้นจำนวน 256,250,000 บาท โดยขอจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 เป็นจำนวน 51,250,000 บาท ซึ่งส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณในปีต่อไป 
 
 
 โดยในที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะว่า การก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดเหลือ อีกทั้งควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ เพราะการก่อสร้างยังมีปัญหาที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ สายไฟและสายสื่อสารต่างๆ ที่อยู่ใต้ดิน ท่อประปาและท่อน้ำทิ้งที่จะได้รับผลกระทบ ความยินยอมจากเจ้าของบ้านที่ต้องทำการก่อสร้างลิฟท์บริเวณหน้าบ้าน อีกทั้งในช่วงเวลาก่อสร้างต้องดำเนินการก่อสร้างหลังจากที่รถไฟฟ้าหยุดทำการ ซึ่งก็จะมีเวลาการก่อสร้างในช่วงกลางคืนเพียงน้อยนิด และอาจทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้าได้ นอกจากนี้การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในอนาคตจะต้องทำการออกแบบให้ครอบคลุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเดินทางและใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป 
 
 ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอฯ ดังกล่าว โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  11 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารกทม. 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 7 คน กำหนดระยะเวลาการศึกษา 90 วัน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner