สภากทม.เยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น สานสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง

          ที่สภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วันนี้(6 เม.ย.61) เวลา16.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะ นายอากิระ ฮิกูชิ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องสภากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยมี รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ
     
นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง กล่าวว่า ในนามของสภากรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยือนจังหวัดฟุกุโอกะอีกครั้งในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ต่อการตั้งสถานกงสุลไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งได้รับการตอบรับจากรัฐบาลไทยแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 2 ปีในการดำเนินการ ผมสัมผัสได้ถึงความพยายามและความอุตสาหะของสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ที่พยายามผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด แม้การตั้งสถานกงสุลเป็นเรื่องของรัฐบาลทั้งสองประเทศ แต่ด้วยความร่วมมือจากระดับเมืองไปสู่ระดับประเทศ ทำให้การดำเนินการตั้งสถานกงสุลประสบความสำเร็จอันดีผมหวังว่าการตั้งสถานกงสุลจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผมทราบว่า สภาจังหวัดฟุกุโอกะให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะทำให้ความร่วมมือขยายตัวมากขึ้นจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและภูมิภาคตามลำดับ 
     
 
  รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง กล่าวอีกว่า จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ กล่าวได้ว่าสภาของเราทั้งสองมีความสนิทสนมกลมเกลียวนับเป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องอย่างแท้จริง เพราะนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกัน สภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัด    ฟุกุโอกะได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอมายาวนานกว่า   11 ปี นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร รวมทั้งร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   
      นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างสภาทั้งสองแล้ว ผมทราบว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดฟุกุโอกะเองก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและดำเนินการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะโครงการ“การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร” (Preventive Long – Term Care หรือ PLC) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน และเพื่อพัฒนารูปแบบการตรียมพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่าย และชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ผมเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและ        สภาจังหวัดฟุกุโอกะจะได้รับการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป และมีการผลักดันโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต  
 
                                  ...................
                                 วัฒนา  ข่าวสปส./สภากทม....รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner