สภากทม. ประชุมติดตามแก้ปัญหาภายในและภายนอกกทม.ทั้งระบบ

 
 
         (4 เม.ย. 61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 
กทม. ชี้แจงการดำเนินการตามคำวินิจฉัยก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร ยกเลิกคำสั่งกทม. เรียบร้อยแล้ว
          ในที่ประชุม เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง การยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเห็นว่านับตั้งแต่กรุงเทพมหานครนำแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)มาใช้เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆนั้น พบว่ามีปัญหาการร้องทุกข์ และฟ้องร้องในชั้นศาลปกครองหลายกรณี ถึงแม้สภากรุงเทพมหานครจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบถึงขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานทั้งในอดีต และปัจจุบัน 
 
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการในระดับต่างๆ นั้น ฝ่ายข้าราชการการเมืองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด มีเพียงฝ่ายข้าราชการประจำที่ดำเนินการ โดยการยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดที่ ก.พ.ค. แจ้งมาเรียบร้อยแล้ว 
 
          นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครได้มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคำสั่งตั้งแต่ปี 56 แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 12 คำสั่ง และตำแหน่งระดับอำนวยการสูง 1 คำสั่ง กระทบต่อข้าราชการ 73 ราย กรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เรียบร้อยแล้ว และตามที่คณะกรรมการวิสามัญ สภากรุงเทพมหานครได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและรายงานผลมายังคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการเมื่อปี 60 โดยได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง และมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหามากขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจากการประชุมอีก 1-2 ครั้ง คาดว่าจะทำให้คณะกรรมการได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
สภากทม. กำชับดูแลคนเร่ร่อนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม
 
          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบการบูรณาการจัดการเมืองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกมิติทั้งด้านกายภาพและด้านอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมและวัฒนธรรมในยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ประกอบด้วย พระบรมมหาราชวัง (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ศาลหลักเมืองและวัดต่างๆ ที่ก่อสร้างโดยพระมหากษัตริย์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสถานที่ราชการสำคัญอีกหลายแห่ง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลฎีกา มหาวิทยาลัย เป็นต้น ประกอบกับ บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีประชาชนและชาวต่างประเทศจำนวนมากมาเที่ยวชม แต่ในปัจจุบันพบว่าบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีคนเร่ร่อน มาพักหลับนอน มีคนมาขอทาน และมีการค้าประเวณีอยู่บริเวณโดยรอบ ทำให้คุณค่าของบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ลดลง จึงขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบการบูรณาการบริหารจัดการเมืองในพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสม และดำเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ อาทิ ให้กรุงเทพมหานครประสานหน่วยงาน ที่มีอำนาจทางกฎหมายแก้ไขปัญหาขอทาน และการค้าประเวณี ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้การทำงานแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้อง ให้กรุงเทพมหานครนำขอทาน และผู้ค้าประเวณี ไปดูแลตามกระบวนการของภาครัฐ รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม 
 
          นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว ฟื้นฟูและพัฒนาภาพรวมในทุกมิติ นอกจากนี้พบว่าในบริเวณดังกล่าวมีชาวต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทีมจากสำนักอนามัยลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และเตรียมจัดพื้นที่บ้านอุ่นใจไว้เพื่อดูแลบุคคลกลุ่มเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างไรก็ตามหน้าที่หลักในการดูแลยังเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานครได้ให้ความดูแลในเบื้องต้นตามที่เหมาะสมแล้ว ในส่วนของกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขกรุงเทพมหานครจะรับไปพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 
ตั้ง คกก.วิสามัญ ปฏิรูปโรงพยาบาลสังกัดกทม.
          นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มแรงจูงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสวัสดิการที่สำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานคร จึงควรมีรูปแบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีสุขภาพดีในทุกช่วงเวลาที่ประชาชนสะดวก ทั้งนี้ การจัดหรือปรับรูปแบบองค์กรของกรุงเทพมหานครต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายให้อำนาจและความเหมาะสมในบริบทของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดีที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษารูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 คน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner