สภากทม. แถลง “ประกาศกรุงเทพมหานคร” หลังประชุม ACCM2018 กำหนดจัดประชุมทุก 2 ปี

 
(28 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีแถลง “ประกาศกรุงเทพมหานคร” (Bangkok Statement) โดยมีผู้แทนจากสภามหานครประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บันดาร์เสรีเบกาวัน แห่งบรูไนดารุสซาลาม กรุงพนมเปญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงจาการ์ตาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงกัวลาลัมเปอร์แห่งมาเลเซีย กรุงเนปิดอว์แห่งสหภาพเมียนมาร์ มะนิลาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ฮานอยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน 
 
 
สภากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมสภามหานครอาเซียน (ACCM 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรกของอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 61 เพื่อให้ผู้แทนสภาเมืองได้ร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นประเด็นต่างๆ ตามกรอบประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติของสภาเมืองหลวง โดยมีหัวข้อการประชุมหลัก คือ “ความร่วมมือของสภามหานครอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ASEAN City Council Cooperation for Sustainable Development) และหัวข้อย่อย “การเสริมสร้างขีดความสามารถของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Strengthening Cpacity Building of Local Legislative Branch towards the Sustainable Development) ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีพิธีแถลงประกาศกรุงเทพมหานคร ร่วมกัน 
 
 
10 สภาจากประเทศอาเซียน พร้อมใจให้ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ 
        สำหรับ “ประกาศกรุงเทพมหานคร” เนื่องในโอกาสริเริ่มเครือข่ายความร่วมมือทางด้านกฎหมายระหว่างสภามหานครแห่งประเทศสมาชิกอาเซียน 2561 มีใจความสำคัญกำหนดให้สภามหานครแห่งอาเซียนให้ความร่วมมือในด้านนิติบัญญัติผ่านกลไกต่างๆ รวมทั้งให้มีการจัดประชุมสภามหานครแห่งอาเซียน (ACCM) ทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างสมาชิกสภามหานครและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาประชาคมอาเซียนในระดับของท้องถิ่น  
 
 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา แต่ในส่วนของสภาอาเซียนยังไม่มีโอกาสได้ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด การประชุมสภามหานครอาเซียนครั้งนี้ได้จัดให้มีการหารือในประเด็นย่อย 4 ประเด็น ทั้งๆ ที่มหานครยังมีปัญหาอื่นอีกมากมาย อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ซึ่งยังคงต้องมีการจัดประชุมในครั้งต่อไป จึงขอให้ผู้แทนสภาเมืองได้ร่วมกันหารือในประเด็นอื่นๆ ในโอกาสต่อไป  
 
e-max.it: your social media marketing partner