สภากทม.จัดประชุมสภามหานครอาเซียน 2018 ระดมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
   (27 ก.พ.61) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภามหานครอาเซียน พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.61 โดยมีผู้แทนจากสภาและผู้บริหารเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุม ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน
 
 
สำหรับวันที่ 27 ก.พ.61 เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน หลังจากพิธีเปิด ศ.ดร.ประภัสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “อาเซียนกับกรุงเทพมหานคร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1)การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านธุรกิจระหว่างเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2)การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างยั่งยืน 3)การเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความสะดวกและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4)ประเด็นปัญหาร่วมของเมืองหลวง ความท้าทายของความเป็นเมือง และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ และการจราจรอย่างยั่งยืน โดยในวันพรุ่งนี้ (28 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. จะมีการแถลงประกาศกรุงเทพมหานคร (Bangkok Statement) ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน
 
 
         สำหรับการประชุมสภามหานครอาเซียน พ.ศ.2561 จัดขึ้นตามโครงการสร้างความสัมพันธ์กับสภาเมืองในประเทศอาเซียน โดยเชิญสภาเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นประเด็นต่างๆ ตามกรอบประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติของสภาเมืองหลวง โดยมีหัวข้อการประชุมหลัก คือ “ความร่วมมือของสภามหานครอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ASEAN City Council Cooperation for Sustainable Development) และหัวข้อย่อย “การเสริมสร้างขีดความสามารถของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Strengthening Cpacity Building of Local Legislative Branch towards the Sustainable Development) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านนิติบัญญัติระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภาท้องถิ่นในประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อันจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครก้าวเป็นมหานครแห่งเอเชียในอนาคต 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner