สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

 
(22 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่
 
สภากรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปริมณฑล และผู้แทนชุมชนจากทั้ง 50 เขต ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กรและประชาชนต่อไป โดยกิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้าภายหลังจากการบรรยายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายธวัชชัย ฟักอังกูร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะบรรยาย เรื่อง แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร และช่วงบ่าย นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ และนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายสมพิศ ผอบเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการชุมชนแฟลต 19-22 เขตคลองเตย ในฐานะผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ร่วมอภิปราย เรื่อง การพัฒนาสภากรุงเทพมหานครตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยเรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในการบรรยายวันนี้ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 ปี ซึ่งมีอยู่ 10 ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูปประเทศ 10 ด้าน เชื่อมต่อกับวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครกับการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2575 เพื่อให้เห็นว่าในอนาคตกรุงเทพมหานครจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างไรก็ดีเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศ เป็นมหานครแห่งเอเชียตามแผนที่กำหนดภายใน 14 ปี ส่วนที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ สภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครต้องมีการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าต่อไปจะทำอย่างไร ทั้งนี้ในส่วนของปัญหาที่มีอยู่ต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างบูรณาการ ร่วมกับจังหวัดปริมณฑล เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะไม่สามารถทำงานได้โดยลำพัง ทั้งในเรื่องของผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขนะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกัน หากร่วมคิ กร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผล จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาและเดินหน้าสร้างความสุขให้กับชาวกรุงเทพมหานครได้ในอนาคตต่อไป
 
 
e-max.it: your social media marketing partner