สภากทม.เสนอกทม.แก้ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 
(14 ก.พ.61) เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกสภากทม.
 
          นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ได้รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในรายละเอียด 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะอนุกรรมการพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ค้างการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพให้บริการของสถานีดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการวิสามัญฯได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ เพื่อการปรับปรุงการบริหารงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดตั้งสถานีดับเพลิงให้ครอบคุลมทุกเขต การพิจารณาจ้างอาสาสมัครเพื่อมาทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำสถานีต่างๆในลักษณะงานPart Time การจัดตารางฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่ชุมชน ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับมอบโอนภารกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว การเร่งแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่ รวมทั้งเร่งดำเนินการสร้างสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ และสถานีดับเพลิงบางรัก
 
 
          นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ยังเสนอให้พิจารณากำหนดจำนวนรถดับเพลิงในสถานีดับเพลิงแต่ละแห่ง โดยแบ่งสถานีดับเพลิงออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ขนาดใหญ่ ระดับ 2 ขนาดมาตรฐานทั่วไป และระดับ 3 สถานีย่อย สำหรับรถดับเพลิงที่รับมอบจากบริษัทสไตเออร์ ควรวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาให้มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิผล
 
          ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบในรายงานของผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งต่อให้คณะผู้บริหารกทม.พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
พร้อมประกาศใช้ข้อบัญญัติจ่ายเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพกทม.
ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ในวาระที่สองและวาระที่สาม ซึ่งข้อบัญญัติดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามภารกิจของกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้ตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลประดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยกรุงเทพมหานครต้องจ่ายเงินงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามอัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินสมทบทุนดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครจะส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบฉบับนี้ไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศใช้ต่อไป
 
------------------- (ชลธิชา กปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner