สภากทม. ผนึก 3 หน่วยงานสร้างองค์กรแห่งความสุข

สภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สัมมนาพัฒนาองค์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ที่โรงแรมดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

(28 มิ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 60

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สัมมนาได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็น ในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานขององค์กร ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ เสริมสร้างค่านิยมร่วมมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากทม.คนที่1 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากทม.คนที่ 2 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 129 คน ร่วมพิธี

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ดังนั้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะมีผลต่อความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และจะส่งผลให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่น่าอยู่มีคุณภาพตามแนวทางสร้างองค์กรแห่งความสุข

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner