สภากทม. เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบัญญัติสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบังคับใช้อย่างจริงจัง

(1ต.ค. 60) เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและออกประกาศกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการสาธารณสุขและขอให้บังคับใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558โดยแก้ไขปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อให้ภารกิจที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  ที่มุ่งคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม แต่ระยะเวลาผ่านมาเกิน 2ปีแล้ว นับแต่ประกาศใช้ประกาศกระทรวงฯ กรุงเทพมหานครยังไม่มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและออกประกาศกรุงเทพมหานครเพื่อคุ้มครองประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ  2. เรื่องค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้าการจัดตั้งตลาด จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ 3. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อบัญญัติในสามประเด็นดังกล่าว ทั้งร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ และการออกใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งคณะผู้บริหารพร้อมที่เร่งรัดขั้นตอนการดำเนินการและตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ข้อสังเกตและแล้วเสร็จโดยเร็ว

          ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าวและจะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                          -----------------                  (ชลธิชา/นักบุญ...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner