สภากทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ “การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร”

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันนี้(11 ต.ค.60) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) พ.ศ.2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้มีการพิจารณาญัตติของนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปริมาณขยะในรอบ 3 ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2556 จำนวน 3.6 ล้านตัน/ปี ปี 2557 จำนวน 3.6 ล้านตัน/ปี ปี 2558 จำนวน 3.7 ล้านตัน/ปี ส่วนปริมาณขยะ  ปี 2560 เฉลี่ยประมาณ 10,500 ตัน/วัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งด้านการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท ใช้เจ้าหน้าที่จัดเก็บกว่า 10,300 คน และกำจัดขยะโดยการฝังกลบ การเผาในเตาเผา การทำปุ๋ยหมักและวิธีอื่น ๆ แต่ยังมีขยะตกค้างจำนวนมากก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขยะตกค้าง ควรศึกษาแนวทางให้การจัดเก็บและกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะตกค้างและช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
 
 
อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นด้วยกันอย่างกว้างขว้างกับญัตติฯดังกล่าว ในเรื่องของการศึกษาขอให้ดำเนินการให้สำเร็จ ในคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้และควรศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียด ดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
อนึ่ง ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับญัตติฯดังกล่าว โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  11 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารกทม. 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 7 คน กำหนดการศึกษา 120 วัน
 
....................................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม.รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner